19-09-2562

นายกรัฐมนตรี แนะข้าราชการทุกภาคส่วน ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ มุ่งเน้นการสร้าง การรับรู้ที่ถูกต้อง เพื่อเดินหน้าประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติ ภาคปฏิบัติ:ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐเพื่อประชาชน” โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. จัดขึ้น พร้อมกล่าวว่า หลักการสำคัญคือข้าราชการ ทุกประเภท ทุกระดับตำแหน่งและทุกภูมิภาค ต้องบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อเดินหน้าประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งทุกคนต้องร่วมกันคิด และทำอย่างจริงจัง เน้นการเรียนรู้ ทั้งงานในระบบและนอกระบบให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งต้องทำความเข้าใจกับบุคคลภายนอกระบบ ให้เข้าใจถึงกฏหมายและกฏระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติ เพราะทุกวันนี้ประชาชน มักเกิดความเข้าใจผิดว่ารัฐบาลไม่แก้ไขปัญหาให้ ทั้งที่ความจริงอาจติดขัดเรื่องข้อกฏหมายและการเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบ

   นายกรัฐมนตรี กล่าวย้ำว่า สำหรับโครงการ "การบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง นั้น มีเป้าหมายเพื่อปฏิรูปประเทศ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสร้างความสามัคคี ทำให้เกิดความร่วมมือในภาครัฐด้วยกันเองและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม มากยิ่งขึ้น