23-09-2562

ผู้แทนองค์การอนามัยโลก หารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมขับเคลื่อน 12 เป้าหมายโลกในด้านความปลอดภัยทางถนน

   พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ต้อนรับนายแพทย์แดเนียล เคอร์เทสซ์ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ โดยร่วมหารือใน 4 ประเด็น ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและองค์การอนามัยโลก (พ.ศ. 2560 – 2564) ,สถานการณ์ด้านความปลอดภัยทางถนนโลกและในประเทศไทย, 12 เป้าหมายโลกสำหรับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน,และการเตรียมความพร้อมสำหรับประชุมระดับสูงด้านความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2563 ที่เมืองสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไทยได้เน้นย้ำดำเนินการตาม 12 เป้าหมายโลกในด้าน ความปลอดภัย โดยในปี 2554 – 2563 ถือเป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ซึ่งได้มีการประกาศให้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งพบว่า ปัญหาหลักที่เกิดขึ้น คือ ระบบขนส่งสาธารณะที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอและครอบคลุมต่อความต้องการของผู้ที่สัญจรบนท้องถนน จึงทำให้ประชาชนต้องใช้รถยนต์ ส่วนบุคคลในการเดินทางเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งยิ่งมีจำนวนผู้ใช้รถใช้ถนนมีมาก อัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ก็มากขึ้นเช่นกัน ดังนั้น รัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญและกำลังเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

   ด้านนายแพทย์แดเนียล ได้เสนอแนะแนวทางในการป้องกันแก้ไขและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ให้ประเทศไทยจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ ซึ่งจะประกอบไปด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจราจรและความปลอดภัยทางถนน โดยจะทำหน้าที่ในการให้ข้อมูลเชิงวิชาการและเชิงเทคนิค รวมถึงอำนวยความสะดวกในด้านการประสานงานต่างๆ ระหว่างหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อน 12 เป้าหมายโลกในด้านความปลอดภัยให้เป็นรูปธรรมร่วมกัน

   ขณะที่พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา กล่าวเพิ่มเติมว่า ไทยยินดีที่องค์การอนามัยโลกให้การสนับสนุน เพื่อร่วมขับเคลื่อน 12 เป้าหมายโลกในด้านความปลอดภัย พร้อมทั้งได้สั่งการให้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พิจารณาจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการดังกล่าวโดยเร่งด่วน และนำเสนอต่อเวทีการประชุมระดับโลกสำหรับรัฐมนตรีด้านความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3 ที่องค์การอนามัยโลกและสหประชาชาติ มีกำหนดจัดการประชุมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งจะหารือใน 2 ประเด็นหลัก คือ การสะท้อนการบรรลุความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน และเป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมืออย่างต่อเนื่องเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี 2573 และการเร่งการดำเนินงานเพื่อบรรลุ 12 เป้าหมายโลกที่กำหนดขึ้นใหม่สำหรับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน ซึ่งคาดว่าจะเป็นการพัฒนาและยกระดับกลไกการดำเนินการด้านความปลอดภัยทางถนนให้เป็นมาตราฐานสากล ก่อให้เกิดความปลอดภัยทางถนนแก่พี่น้องประชาชนในทั่วทุกภูมิภาคอย่างยั่งยืนตลอดไป