23-09-2562

รองนายกรัฐมนตรี มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น 9 แห่ง

   ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานสัมมนาทางวิชาการประจำปี ของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ปี 2561-2562 ภายใต้ชื่องาน “การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารยุคดิจิทัลกับความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ” พร้อมปาฐกถาพิเศษ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น จำนวน 9 หน่วยงาน จากหน่วยงานที่สมัครคัดเลือก 157 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ / กรมการค้าต่างประเทศ / กรมอนามัย / กรมควบคุมโรค / สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี / สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก / การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และการประปานครหลวง

   ดร.วิษณุ เครืองาม กล่าวว่า การบริหารงานราชการแผ่นดินตามหลักธรรมาภิบาล มี 6 ข้อ คือต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เปิดเผย โปร่งใส ให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และต้องคุ้มทุนคุ้มค่าคุ้มเวลา ซึ่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ บัญญัติขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การสร้างความโปร่งใสในภาครัฐ โดยเน้นการเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนรับทราบ สาระสำคัญที่สุด คือ มาตรา 7 มาตรา 9 และมาตรา 11 โดยกำหนดให้ส่วนราชการต้องส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประชาชนไปประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา รวมถึงให้เปิดเผยข้อมูลแก่ประชาชนที่ร้องขอ โดยยึดหลักว่าการเปิดเผยเป็นหลัก การปกปิดเป็นข้อยกเว้น

   ด้าน นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กล่าวเพิ่มเติมว่า พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ยังกำหนดสิทธิให้ประชาชนร้องเรียนได้กรณีที่หน่วยงานภาครัฐไม่เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายแก่ประชาชน โดยปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีเรื่องร้องเรียน 803 เรื่อง ส่วนทิศทางการสร้างความโปร่งใสของภาครัฐในปีนี้ มีการนำระบบดิจิทัล ไปใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ