23-09-2562

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินหน้าอบรมครูวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง สร้างสมรรถนะเด็กไทย หนุนนโยบายเร่งด่วนรัฐบาลเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21

   ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สสวท. กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งให้ใช้มาตรฐานหลักสูตรการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่งวิทยาการคำนวณ จัดอยู่ในสาระที่ 4 เทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นี้ด้วย โดยวิทยาการคำนวณ เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการคิดเชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการรู้ดิจิทัล ในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงที่ทำให้สามารถรับมือกับปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ การขับเคลื่อนวิชาวิทยาการคำนวณในโรงเรียนจึงมีความสำคัญต่อการสร้างสมรรถนะของนักเรียนไทยในศตวรรษที่ 21

   ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ กล่าวต่อไปว่า การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง” ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้ บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนระดับประถมศึกษาตอนต้นจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของทุกสังกัดในครั้งนี้ เพื่อเร่งขับเคลื่อนการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้งในโรงเรียนทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง สามารถจัดการเรียนรู้ทุกระดับชั้นได้สอดคล้องกับตัวชี้วัด ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้งให้เป็นห้องเรียนแห่งการเตรียมคนรุ่นใหม่สู่ศตวรรษที่ 21 รองรับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ