24-09-2562

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สกัดการนำเข้ายาเสพติด

   นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เปิดเผยถึงสถานการณ์ยาเสพติดตามแนวชายแดนภาคเหนือ โดยระบุว่า ช่วงระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 20 กันยายน 2562 มีการจับยาเสพติดล็อตใหญ่ได้ 7 คดี ในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย ยึดยาบ้าได้รวมกว่า 32 ล้านเม็ด และกรดไฮโดรคลอริค ซึ่งเป็นสารตั้งต้นผลิตยาเสพติดได้อีกกว่า 25 ตัน และหากหลุดลอดไป จะสามารถนำไปเข้าสู่กระบวนการผลิตยาบ้าได้ถึง 2,500 ล้านเม็ด โดยจากยาเสพติดที่จับยึดได้จำนวนมากนี้ เป็นผลมาจากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ แบบเบ็ดเสร็จ พ.ศ 2562-2565 ที่จะสกัดกั้นยาเสพติดที่ถูกลำเลียงจากสามเหลี่ยมทองคำ ข้ามชายแดนเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศ แต่ยังมีบางส่วนที่หลุดลอดเข้ามา จึงต้องขอความร่วมมือ ทุกภาคส่วน ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะการดูแลไม่ให้มีผู้เสพยาเสพติดรายใหม่เกิดขึ้น และไม่ให้ผู้เสพที่ผ่านกระบวนการบำบัดรักษาและหยุดเสพแล้วกลับไปเสพซ้ำ

   ส่วนสถานการณ์ยาเสพติดในภูมิภาค ทุกประเทศแถบลุ่มน้ำโขง มีการจับกุมยาเสพติด ในกลุ่มสารสังเคราะห์ได้ในปริมาณมากขึ้นเช่นกัน ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการทำลายแหล่งผลิต และพักยาเสพติดตามกรอบการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันของ 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ภายใต้โครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย ซึ่งทุกประเทศพร้อมร่วมดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดให้ได้อย่างยั่งยืน