25-09-2562

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ออกหนังสือด่วนที่สุด แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกแห่ง

   เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กันยายน ที่ผ่านมา ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ได้ลงนามในหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกแห่ง เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการดําเนินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน โดยในหนังสือดังกล่าวระบุว่า ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต กํากับ ควบคุม และตรวจสอบให้โรงเรียนในสังกัดดําเนินโครงการอาหารกลางวัน ให้มีความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ปรากฏข่าวทางสื่อมวลชน และสื่อออนไลน์ในเรื่องโครงการอาหารกลางวันอย่างต่อเนื่องนั้น เพื่อให้การดําเนินโครงการอาหาร กลางวันมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทํางานได้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน จึงขอแจ้งมาตรการซักซ้อมความเข้าใจ เพื่อให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต ในการกํากับ ติดตาม ดูแล การดําเนินงานโครงการ อาหารกลางวันตามมาตรการ ดังนี้ ให้โรงเรียนจัดบริการอาหารกลางวันแก่นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch ในการควบคุมคุณภาพอาหาร / การจัดสํารับอาหารให้เป็นไปตามหลักโภชนาการและอาหารปลอดภัย / โรงเรียนต้องจัดสถานที่สําหรับบริการอาหารให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล / มีการตรวจสอบ กํากับ ดูแล การดําเนินการใช้จ่ายงบประมาณให้ตรงตามวัตถุประสงค์ / ดําเนินการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ ของทางราชการ / และดําเนินงานด้านงบประมาณให้เป็นปัจจุบัน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

   ทั้งนี้ ในหนังสือสั่งการดังกล่าวยังระบุด้วยว่า ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต กํากับดูแล การดําเนินงาน โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นกับโรงเรียนในสังกัด ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทันที