25-09-2562

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชี้ทุนการศึกษาสำคัญสำหรับผู้ด้อยโอกาส เป็นการสร้างอาชีพให้พ้นความยากจน พร้อมย้ำผู้ดูแลทุนและเด็กรับทุนต้องมีวินัย

   ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวในงานเปิดโครงการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา เมื่อเร็ว ๆนี้ ว่า การพัฒนาประเทศ เริ่มต้นจากการพัฒนากำลังคนก่อน แม้จะมียุทธศาสตร์ชาติที่วางกรอบไว้อย่างมั่นคงและแข็งแรงแล้ว แต่หากทรัพยากรบุคคลไม่ได้ถูกพัฒนาประเทศชาติก็จะไม่มีความเข้มแข็งที่สามารถจะไปแข่งขันใน อารยะประเทศได้ ซึ่งทุนการศึกษาจึงถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนและเพิ่มโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงการศึกษาในทุกระดับได้อย่างทั่วถึง เพื่อประกอบอาชีพและสร้างตนเองให้พ้นภาวะความยากจนได้ รวมถึงยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

   เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวต่อไปว่า การให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่มีความพร้อม ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีจนสำเร็จการศึกษานั้น เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้เยาวชน ก้าวไปสู่โลกแห่งการทำงานหรือศึกษาต่ออย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ ขอให้ยึดถือว่าเรื่องกองทุนเป็นเรื่องที่ต้องมีวินัยทั้งผู้ดูแลและผู้รับทุน ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลทุนจะต้องช่วยเหลือ ป้องกัน ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้มีความเข้าใจที่ตรงกันในการดำเนินโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา อย่างไรก็ตาม โครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานโครงการกองทุนการศึกษา สำนักงานองคมนตรี ซึ่งเป็นโครงการที่ให้การสนับสนุนเงินทุนการศึกษาต่อเนื่องให้แก่นักเรียน ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่มีความประพฤติดีแต่ยากจน และได้รับทุนพระราชทานภายใต้โครงการ กองทุนการศึกษาให้มีโอกาสได้รับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยในปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนทุนระดับอุดมศึกษา จำนวน 92 คน ซึ่งกำลังศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 42 เเห่ง