01-10-2562

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมเป็นผู้นำอาเซียน ส่งเสริมความร่วมมือกับญี่ปุ่น

   ดร.นายแพทย์ ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงาน “การประชุมเชิงปฏิบัติการ The 1st Japan-ASEAN Multi-Stakeholder Strategic Consultancy Forum” (เดอะ เฟิร์ส แจแปน อาเซียน มัลติ สเต็กโฮลเด้อ สตราติจิก คอนซัลแทนซี่ ฟอรั่ม) จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อหารือแนวทางการสร้างโอกาสในการพัฒนางานวิจัยเพื่อนำไปใช้ได้จริงในสังคม และก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค

   ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ว่า เนื่องจากผลการประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เมื่อเดือนตุลาคม 2561 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประเทศไทยสนับสนุนข้อริเริ่มของญี่ปุ่นว่าด้วยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เป็นกลไกเชื่อมโยงในการผลักดันวาระเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม กำหนดให้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “The 1st Japan-ASEAN Multi-Stakeholder Strategic Consultancy Forum” ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงาน Smart Energy Transformation Asia (SETA 2019) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจับคู่งานวิจัยที่มีความสำคัญสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์และสังคมที่เห็นผลเป็นรูปธรรมได้ และหารือแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านงานวิจัยที่มีความสำคัญทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงส่งเสริมให้เกิดแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ตรงกับความต้องการของตลาด และเกิดผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างอาเซียน-ญี่ปุ่น ว่าด้วยการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลักดันวาระเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นกระทรวงที่มีทั้งหน่วยงานวิจัยและมหาวิทยาลัยในสังกัด ที่ทำงานวิจัยหลายประเภทและมีจำนวนมาก โดยมีนโยบายที่ใช้กำกับดูแลการวิจัยและพัฒนาที่สร้างความมั่นคงทางสังคมและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้นำนโยบาย BCG มาใช้ในการพัฒนางานวิจัยของประเทศ ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว ทั้งนี้ BCG เป็นการนำองค์ความรู้มาต่อยอดสร้างฐานความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นภายในประเทศ เป็นการพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความพร้อมในการปรับตั้งให้เป็น Innovation Driven Enterprise มุ่งหวังให้ประเทศไทยมีบทบาทนำในอาเซียน ในการดำเนินความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา และการเพิ่มศักยภาพงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประชาคมอาเซียนให้มีความยั่งยืน และเกิดความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศญี่ปุ่น ในการร่วมทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีไปใช้สร้างธุรกิจที่สามารถเติบโตได้ เกิดการสร้าง Business Model รูปแบบใหม่ ที่ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และสังคม ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจระดับภูมิภาค สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการและประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ได้ระหว่าง วันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2562 ณ ไบเทคบางนา กรุงเทพฯ