01-10-2562

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ร่วมกับ องค์กรเพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสากลแห่งสาธารณรัฐเกาหลี

   นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน เป็นประธานฝ่ายประเทศไทย ในพิธีเปิดห้อง Creative room พื้นที่การเรียนรู้สร้างสรรค์ พร้อมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-เกาหลี โดยมี นาย So Soon Cheon (โซ ซุน ชอน) เลขาธิการ KOFICE (โคฟิซ) เป็นประธานฝ่ายสาธารณรัฐเกาหลี ร่วมด้วยผู้แทนจาก CJ ENM (ซีเจ อีเอ็นเอ็ม) รวมทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนจากเกาหลีเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนราษฎร์นิยม จังหวัดนนทบุรี

   นายสนิท แย้มเกษร กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ได้ประสานความร่วมมือกับองค์กรเพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสากลแห่งสาธารณรัฐเกาหลี สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม สาธารณรัฐเกาหลี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่าง ไทย-เกาหลี “K-CONnected project” (เค คอนเน็ค โปรเจ็ค) ขึ้น ณ โรงเรียนราษฎร์นิยม จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนภายใต้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โดยได้รับเงินทุนสนับสนุนจากบริษัท “ซีเจ อีเอ็นเอ็น” จากสาธารณรัฐเกาหลี กิจกรรมประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนไทยและนักเรียนเกาหลี / การศึกษาด้านดนตรีไทยและเกาหลี / การทัศนศึกษาในจังหวัดนนทบุรีและพระนครศรีอยุธยา และการจัดทำห้อง "Creative Room" พื้นที่การเรียนรู้สร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นห้องสำหรับนักเรียนได้ทำการศึกษา เรียนรู้ ด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างไทย-เกาหลี อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน โรงเรียน และการศึกษาไทย

   สำหรับปี 2562 ได้ดำเนินโครงการเป็นปีที่สองแล้ว ด้วยความร่วมมือของ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ KOFICE ในการจัดทำกิจกรรมค่ายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ซึ่งมีเยาวชนชาวไทยและเกาหลี เดินทางมาร่วมกิจกรรมเพื่อเรียนรู้และสื่อสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ซึ่งจะนำไปสู่มิตรภาพ และความร่วมมืออันดีในอนาคต นอกจากนั้น ยังมีการจัดสร้างห้อง Creative Room เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมระหว่างไทย-เกาหลี จะเห็นได้ว่านอกจากเป็นการส่งเสริมการพัฒนาระบบการศึกษาด้วยสื่อที่ทันสมัยแล้ว ยังเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีอีกด้วย

   ด้าน นาย So Soon Cheon (โซ ซุน ชอน) เลขาธิการ KOFICE (โคฟิซ) สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม สาธารณรัฐเกาหลีใต้ กล่าวว่า ทางโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและพัฒนาด้านสังคมของเกาหลี ในต่างประเทศ มุ่งเน้นที่จะสร้างการสื่อสาร ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ ผ่านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยสนับสนุนการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านประสบการณ์จริง องค์กร KOFICE ซึ่งเป็นองค์กรเพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสากล แห่งสาธารณรัฐเกาหลี ภายใต้กระทรวงวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวของสาธารณรัฐเกาหลี จะพยายามมุ่งเน้นและสนับสนุนโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ฉันท์มิตรระหว่างไทยกับเกาหลีใต้สืบต่อไป