02-10-2562

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามตั้งรักษาราชการแทนซี 11 ใน 3 ตำแหน่ง

   นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอรายชื่อแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งที่ยังว่างอยู่ ให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เซ็นรับทราบแล้ว ซึ่งจะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา ในสัปดาห์หน้า ซึ่งหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งอย่างเป็นทางการแล้ว จะนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป

   โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.969/2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน จำนวน 3 ราย ดังนี้

1. นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

2. นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป