07-10-2562

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทย์ 10-31 ตุลาคมนี้

   นายแพทย์ อาวุธ ศรีสุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กล่าวถึงหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือ กสพท ว่า ปีนี้มีสถาบันเข้าร่วม 46 สถาบัน 54 สาขาวิชา รับ 2,650 คน ที่เปิดรับนิสิตนักศึกษา โดยสิ่งที่ กสพท เน้นมากคือความถูกต้อง ตรงไปตรงมา และขอเตือนผู้สมัครให้ดูรายละเอียด และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพราะการสมัครถือเป็นการทดสอบอย่างหนึ่ง

   ด้าน แพทย์หญิง บุญมี สถาปัตยวงศ์ ประธานคณะกรรมการคัดเลือก กสพท กล่าวว่า กสพท เข้าร่วมคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง หรือทีแคส ประจำปีการศึกษา 2563 ในรอบที่ 3 หรือรับตรงร่วมกัน ซึ่งที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ.จะเป็นหน่วยกลางการรับสมัครโดย กสพท จะถือเป็น 1 ใน 6 อันดับที่ ทปอ.กำหนดในการคัดเลือกในรอบที่ 3 ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครคัดเลือกต้องสอบวิชาเฉพาะกับ กสพท และสอบวิชาสามัญ 9 วิชากับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ. ที่สำคัญต้องมีคะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 สำหรับคุณสมบัติเบื้องต้น ส่วนใหญ่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิม แต่ย้ำว่าผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัย/ สถาบันการศึกษาของรัฐ เว้นแต่ได้รับการอนุมัติให้ลาออกจากมหาวิทยาลัยก่อนวันที่ 17 เมษายน และอนุโลมให้ผู้ที่เรียนชั้นปีที่ 4 หรือใกล้จะจบการศึกษาสมัครได้ เพราะเป็นไปได้ที่บางคนอยากเรียนปริญญาด้านการแพทย์เป็นปริญญาอีกใบ

   ส่วนขั้นตอนการคัดเลือก ดังนี้ เปิดรับสมัครสอบวิชาเฉพาะของ กสพท ทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 10-31 ตุลาคม เสียค่าสมัครสอบ 800 บาท ผู้สมัครชำระเงินได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน ผู้สมัครตรวจสอบสถานภาพการสมัคร หลังจากชำระเงินแล้ว 7 วัน หากพบว่าเอกสารไม่สมบูรณ์ให้แก้ไขก่อนเวลา 16.00 น.ของวันที่ 15 พฤศจิกายน สมัครสอบ และสอบโอเน็ต ตามวัน และเวลาที่ สทศ.กำหนด กสพท จัดสอบวิชาเฉพาะ วันที่ 7 มีนาคม 2563 ประกาศคะแนนวิชาเฉพาะ ประมาณวันที่ 25 มีนาคม สมัครสอบ 9 วิชาสามัญ ตามวัน และเวลาที่ สทศ.กำหนด ยื่นคำร้องขอตรวจสอบคะแนนวิชาเฉพาะ วันที่ 25-27 มีนาคม ประกาศผลสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2562 วันที่ 27 มีนาคม ผู้สมัคร กพสท จะสมัครผ่านระบบทีแคสในรอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน และชำระเงินตามจำนวนวิชาที่เลือก วันที่ 17-27 เมษายน ทปอ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ และตรวจสุขภาพ วันที่ 8 พฤษภาคม สอบสัมภาษณ์ / ตรวจสุขภาพ วันที่ 11-15 พฤษภาคม โดย กสพท ส่งรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ให้ ทปอ.วันที่ 16 พฤษภาคม และ ทปอ.จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์วันที่ 17 พฤษภาคม

   แพทย์หญิง บุญมี กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกปีการศึกษา 2563 คือ คะแนนโอเน็ต รวม 5 กลุ่มสาระ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คะแนนรวมต้องไม่น้อยกว่า 60% ซึ่งเป็นเงื่อนไข แต่ไม่นำมาคิดคะแนน ส่วนวิชาสามัญที่จัดสอบโดย สทศ.แบ่งได้ดังนี้ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 40% คณิตศาสตร์ 1 20% ภาษาอังกฤษ 20% ภาษาไทย 10% และสังคมศึกษา 10% ได้เท่ากับหรือมากกว่า 30% ของคะแนนเต็มในแต่ละกลุ่มสาระวิชา และวิชาเฉพาะ เป็นการทดสอบศักยภาพในการเรียนรู้ ได้แก่ ความสามารถในการจับใจความ คิดวิเคราะห์ เชื่อมโยงความเป็นเหตุผล การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการประเมินแนวคิดทางจริยธรรม

   ทั้งนี้ ฝากเตือนนักเรียนในขั้นตอนการสมัคร ให้ละเอียด รอบคอบ โดยเฉพาะภาพที่ใช้สมัคร ต้องเป็นภาพหน้าตรง เป็นทางการ นอกจากนี้ขอให้ตรวจสอบการลงลายมือชื่อในเอกสารให้ครบถ้วน เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง และให้เก็บเอกสารตัวจริง ซึ่งเป็นเอกสารที่ใช้ในการอัพโหลดส่งให้ กสพท ใบสมัครต้องสั่งพิมพ์เก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ขอย้ำว่าลายมือชื่อเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อใช้ยืนยันตัวตนในวันสอบ และวันสัมภาษณ์ สำหรับความเปลี่ยนแปลงปีนี้ มีการขยับรหัสคณะตั้งแต่ลำดับที่ 15 เป็นต้นไป ดังนั้น ขอให้ตรวจสอบรหัสให้รอบคอบ ไม่เช่นนั้นอาจสมัครผิดคณะได้

   สำหรับสนามสอบวิชาเฉพาะปีการศึกษา 2563 มี 8 สนามสอบ ประกอบด้วย กรุงเทพฯ สงขลา ชลบุรี เชียงใหม่ พิษณุโลก นครราชสีมา ขอนแก่น และอุบลราชธานี อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม โดยเฉพาะคุณสมบัติผู้เข้าสอบ การเตรียมเอกสาร ข้อมูลต่างๆ ได้ที่ www9.si.mahidol.ac.th