08-10-2562

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือ อนุกรรมการขับเคลื่อนรับรองและประเมินคุณภาพทางการศึกษา

   นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนรับรองและประเมินคุณภาพทางการศึกษา ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษา หรือ สมศ. เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมได้หารือถึงการทบทวนนโยบายการเเก้ปัญหาตกค้างและเเนวทางพัฒนาทิศทางของสมศ. เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้นำหลักในการวัดมาตรฐานการศึกษาของชาติ ให้เป็นที่มุ่งหวังของประเทศ โดยได้ฝากนโยบายเร่งด่วนของคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการให้การประเมินคุณภาพภายนอกขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายสำคัญของการสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้มีการวางกลยุทธ์การแก้ปัญหาการประเมินคุณภาพภายนอกระบบ 4 ได้ทันตามกรอบเวลาและมีคุณภาพ โดยมี นายจรูญ ชูลาภ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะรักษาการประธานบอร์ด สมศ. เป็นหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อน

   นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึงการวางกลยุทธ์การประเมินคุณภาพการศึกษาในอนาคต เช่น ปรับปรุงวิธีการอบรม / ผู้ประเมิน เพื่อยกระดับความเข้าใจ ให้เป็นไปในเเบบองค์รวมในทิศทางเดียวกัน วางกรอบการประเมิน ให้ชัดเจนเเก่ผู้ที่จะต้องไปประเมินว่า ทำเพื่ออะไรและเพื่อใครและทำอย่างไร ให้มีคุณภาพเเละเป็นที่ศรัทธาและยอมรับของผู้ถูกประเมินเเละสังคม อีกทั้งต้องวางกรอบเวลาให้ชัดเจนว่าในปีการศึกษา 2563 และ 2564 หากจำเป็นเเละเห็นควรจากที่ประชุม อาจนำไปสู่การนำ Out source (เอาท์ซอดซ์) มาผสมผสาน วางระบบประเมินได้ในอนาคต แต่ต้องมีความโปร่งใส เพราะที่ผ่านมา ยังมีปัญหาหลายเรื่องที่ต้องระมัดระวัง ซึ่งต้องหารือให้รอบคอบชัดเจน หรือ ถ้าจำเป็นต้องเเก้กฏกระทรวงหรือพระราชบัญญัติต่างๆ ที่เป็นอุปสรรค คณะทำงานจะเร่งนำเสนอ ฝ่ายนโยบายต่อไป