08-10-2562

กระทรวงพลังงาน ส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเชลหมุนเร็ว บี10 เป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐานเต็มรูปแบบ ในปี 2563

   นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานมีมาตรการ ในการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซล หรือ บี100 ในภาคพลังงานให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน โดยกำหนดเป้าหมายการใช้ไบโอดีเซล บี100 ให้ได้ประมาณ 7 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งจะสามารถดูดซับ CPO (ซีพีโอ) ได้ประมาณ 2 ใน 3 ของปริมาณการผลิตทั้งหมดของประเทศในปัจจุบัน หรือประมาณ 2.2 ล้านตันต่อปี กรมธุรกิจพลังงาน จึงดำเนินการสนับสนุนนโยบาย กำหนดให้น้ำมันดีเซล หมุนเร็ว บี10 เป็นน้ำมันดีเซลฐาน สำหรับรถดีเซลทั่วไป น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 เป็นน้ำมันทางเลือก สำหรับรถเก่าและรถยุโรป และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 เป็นน้ำมันทางเลือกสำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ ซึ่งที่ผ่านมาได้เชิญผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ที่ผลิตและจำหน่ายน้ำมันดีเซล และผู้ผลิตไบโอดีเซล บี100 มาหารือเพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน ในการผลักดันนโยบายการปรับน้ำมันดีเซล บี10 เป็นน้ำมันดีเซลฐาน

   ทั้งนี้ ผู้ค้าน้ำมันและผู้ผลิตได้ร่วมกันกำหนดแนวทางและระยะเวลาในการผลักดันนโยบายดังกล่าว คือ วันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา ได้ขอความร่วมผู้มือค้าน้ำมันให้เพิ่มปริมาณการจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 ในสถานีบริการ และจะประกาศกำหนดลักษณะและคุณภาพไบโอดีเซล บี100 เหลือชนิดเดียว วันที่ 1 ธันวาคม 2562 จากนั้นวันที่ 1 มกราคม 2563 ทุกคลังของผู้ค้าน้ำมันมีการผลิต บี10 และในวันที่ 1 มีนาคม 2563 น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 มีจำหน่ายในสถานีบริการทุกสถานี