10-10-2562

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งปฏิทินการดำเนินงานรับนักเรียนและปฏิทิน การรับสมัครนักเรียนในสังกัด ประจำปีการศึกษา 2563

   นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ได้มีหนังสือแจ้งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ สพท. ทั่วประเทศ เรื่อง ปฏิทินการดำเนินงานรับนักเรียนและปฏิทินการรับสมัครนักเรียนในสังกัด ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ วันที่ 18 ตุลาคม 2562 สพฐ. จะประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน / วันที่ 15 ธันวาคม สถานศึกษาประกาศรับสมัครนักเรียน ส่วนการกำหนดสัดส่วนจำนวนนักเรียนต่อห้องจะใช้สัดส่วนเดียวกับปีการศึกษา 2562 คือ 40 คนต่อห้อง แต่หากโรงเรียนใดต้องการขยายจำนวนต่อห้องต้องได้รับความเห็นชอบจาก กศจ.ก่อน และจะพิจารณาเป็นรายกรณี ส่วนร่างปฏิทินการรับนักเรียนปีการศึกษา 2563 ระดับก่อนประถมศึกษา จะรับสมัครระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2563 จับสลาก ประกาศผลสอบ และรายงานตัว วันที่ 7 มีนาคม / ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 รับสมัครระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม จับสลาก ประกาศผลสอบ และรายงานตัว วันที่ 15 มีนาคม / มัธยมศึกษาปีที่ 1 รับสมัครวันที่ 21-25 มีนาคม สอบวันที่ 28 มีนาคม ประกาศผลสอบและรายงานตัววันที่ 1 เมษายน

   สำหรับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิมให้ดำเนินการตามที่โรงเรียนกำหนด สอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับสมัครวันที่ 21-25 มีนาคม 2563 สอบวันที่ 29 มีนาคม ประกาศผล และรายงานตัวในวันที่ 7 เมษายน 2563