10-10-2562

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เผย ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติคืนอัตรากำลังข้าราชการครูโรงเรียนขนาดเล็ก

   นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบคืนอัตราเกษียณอายุราชการตำแหน่งข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสพฐ. จำนวน 525 อัตราให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกว่า 120 คน จำนวน 490 แห่งของปีงบประมาณ 2559-2560 ทั้งนี้การคืนอัตรากำลังดังกล่าวให้กระทรวงศึกษาธิการ ที่ประชุมต้องการให้การคืนอัตรากำลังดังกล่าวเป็นตำแหน่งพนักงานราชการ แต่ตนได้ชี้แจงว่า จำเป็นต้องคงอัตรากำลังให้เป็นข้าราชการครู เพื่อมุ่งเดินหน้าตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา รวมถึงได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบด้วยว่าการแก้ปัญหา โรงเรียนขนาดเล็กยังมีความจำเป็นต้องคงโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 1,941 แห่งไว้จากโรงเรียนขนาดเล็กทั้งหมดประมาณ 15,000 แห่ง เพราะโรงเรียนเหล่านี้ไม่สามารถยุบหรือควบรวมได้ เนื่องจากโรงเรียนในกลุ่มดังกล่าวเป็นโรงเรียนที่มีความสำคัญต่อผู้เรียนและชุมชน อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลาง ของคนในพื้นที่

   ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้กำชับว่าเมื่อจะบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูจะต้องเป็นครูที่มีความทันสมัย และมีความรู้ด้านดิจิทัล และมีความสามารถตรงตามทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้วย ซึ่งที่สำคัญครูเหล่านี้ จะต้องมีความสามารถสอนโรงเรียนขนาดเล็กได้ เช่น ครูจะต้องมีความรู้หลากหลายในการจัดการเรียนการสอนแบบควบชั้นเรียน เป็นต้น ทั้งนี้ในอนาคตอาจมีการคงโรงเรียนขนาดเล็กมากกว่าจำนวน 1,941 แห่ง ซึ่งจะดูบริบทของแต่ละพื้นที่เป็นสำคัญ อย่างไรก็ตามไม่ว่าการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กจะคงโรงเรียนหรือยุบและควบรวมก็ตามจะต้องยึดหลักการว่าการดำเนินการเหล่านั้นสร้างคุณภาพให้แก่เด็กมากน้อยแค่ไหนด้วย