15-10-2562

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล เชิญชวนเยาวชนผู้สนใจสมัครคัดเลือกสมาชิก วงดุริยางค์เยาวชนไทย

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล เชิญชวนเยาวชนผู้สนใจสมัครคัดเลือกสมาชิก วงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2563 ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร // ต้องอ่านโน้ตเพลง และเล่นเครื่องดนตรีได้ชนิดใดชนิดหนึ่งตามที่ระบุไว้ อาทิ ฟลูต, คลาริเน็ต, บาริโทนแซกโซโฟน, โอโบ, บาสซูน, ทรัมเป็ต, ทรอมโบน และคัลเลอร์การ์ด ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ทางเว็บไซต์ www.culture.go.th และทำตามขั้นตอนให้ครบถ้วน พร้อมส่งมาที่ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ทางศิลปะการแสดง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ 14 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2247 0028 ต่อ 4306