06-11-2562

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับภาคีเครือข่าย

   คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในโอกาสเป็นประธาน เปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 ว่า การจัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ ฮุมโบลด์ทและสายใยแห่งชีวิต Humboldt and the Web of Life โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และหน่วยงานหลักร่วมจัด จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และส่งเสริมวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ให้เยาวชนและสังคมไทย ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และพัฒนากระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ กระตุ้นให้คนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในปีนี้มีภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ชั้นดีจากนานาประเทศเข้าฉายให้ชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 15 แห่งทั่วประเทศ, ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฏรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี , โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์, องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.จามจุรีสแควร์ , อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช และ บริษัทนานมีบุ๊ค จำกัด ทั้งนี้ โรงเรียนและผู้สนใจเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ติดต่อที่ศูนย์จัดฉายที่สะดวกหรือดูรายละเอียดได้ที่ https://sciencefilm.ipst.ac.th