06-11-2562

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เดินหน้ายกคุณภาพการอาชีวศึกษา เร่งตั้ง Excellent Center

   นายณรงค์ แผ้วพลสง รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า เนื่องจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสำคัญกับการอาชีวศึกษา เพราะทุกภาคส่วนในการพัฒนาประเทศล้วนเป็นผลมาจากการอาชีวศึกษา โดยมีนโยบายชัดเจนที่จะให้เกิดการขับเคลื่อนการอาชีวศึกษาอย่างจริงจัง โดยเฉพาะ อย่างยิ่งการมุ่งเน้นยกระดับการเรียนการสอนวิชาชีพสาขาต่างๆ ให้มีคุณภาพและตอบโจทย์ความต้องการกำลังคนของสถานประกอบการ ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ

   ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งได้รับโจทย์มา จึงได้มาขับเคลื่อนโดยการเตรียมจัดตั้ง Excellent Center เพื่อเติมความเชื่อมั่นเรื่องคุณภาพระดับอาชีวศึกษา ด้วยการให้การสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพมากขึ้น โดยขณะนี้ สอศ.กำลังเร่งสำรวจความพร้อมของวิทยาลัยโดยคำนึงถึงองค์ประกอบทุกด้าน เช่น สถานที่ตั้ง ความต้องการของผู้เรียน ความต้องการของสถานประกอบการ เป็นต้น โดย สอศ.ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเริ่มดำเนินการจัดตั้ง Excellent Center ในสาขาวิชาชีพที่เด่นๆ ก่อน ซึ่งคาดว่าจะมีมากกว่า 10-15 สาขา อาทิ อากาศยาน ระบบราง แมคคาทรอนิกส์ เกษตรแนวใหม่ ซึ่งบางวิทยาลัยที่มีความพร้อมสูงอาจจะสามารถเปิด Excellent Center ได้มากกว่า 1 สาขา