07-11-2562

เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ กศน. เดินหน้ารุกการศึกษาตามอัธยาศัย

   นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ กศน. กล่าวว่า ชื่อของ กศน.คือ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แต่ที่ผ่านมาการศึกษาตามอัธยาศัยได้รับการดูแลน้อยมาก ซึ่งนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำชับให้ติดตามนโยบายที่มอบไว้ อาทิ “กศน. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล” โดยนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ให้เห็นผลในทางปฏิบัติ เพื่อทำให้การศึกษาตามอัธยาศัยเกิดความสำเร็จมากยิ่งขึ้น ไปพร้อม ๆ กับการศึกษานอกระบบ และให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิต

   นายดิศกุล กล่าวต่อไปว่า กฎ ระเบียบ ที่ยังเป็นปัญหาและต้องทบทวน อาทิ ระเบียบที่ใช้กับการจัดการศึกษาด้านพัฒนาอาชีพ ยังมีค่าตอบแทนวิทยากรสอนอาชีพน้อยไม่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน ทำให้หาวิทยากรที่ต้องใช้ศักยภาพชั้นสูงมาทำงานลำบาก การพัฒนาหลักสูตร ที่ต้องปรับปรุงมาตรฐานให้เปลี่ยนไปตามศตวรรษที่ 21 สร้างคนยุค 4.0 ตลอดจนการขับเคลื่อนร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการปรังปรุงโครงสร้างสำนักงาน กศน.

   นายดิศกุล กล่าวเพิ่มเติมว่า ไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าจำนานผู้เรียนต้องเพิ่มขึ้น แต่ตั้งเป้าหมายว่าผู้เรียนต้องมีคุณภาพ โดยเฉพาะในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพราะถ้าจำนวนผู้เรียน กศน.เพิ่มแสดงว่าการศึกษา ในระบบล้มเหลวเด็กถึงออกมาเรียน กศน. ดังนั้นจึงเห็นว่า กศน.ควรเก็บตกคนที่ด้อยโอกาสจริง ๆ และสิ่งที่กังวลอย่างหนึ่ง คือ เงินอุดหนุนรายหัว เพราะทำให้เกิดระบบที่ไม่ดี สถานศึกษาแย่งเงินค่าหัวผู้เรียนสายสามัญกันเพื่อนำมาเป็นรายได้ในการบริหารงาน และทำให้ กศน.อ่อนแอ ดังนั้น จึงอยากเสนอสำนักงบประมาณว่า ในการจัดสรรงบฯของ กศน. ไม่ควรใช้เงินค่าหัวผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรเปลี่ยนเป็นการจัดสรรเชิงพื้นที่ โดยค่าหัวมาจากจำนวนประชากรในพื้นที่ และกิจกรรมที่จะจัดพัฒนาด้านต่าง ๆ แบบเหมาจ่ายเพราะ กศน.ดูการศึกษาตลอดชีวิต กิจกรรมพัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม และพัฒนาทักษะชีวิตล้วนเป็นงานของ กศน. ซึ่งจะทำให้การจัดการศึกษาของ กศน.ยั่งยืนและได้ผู้เรียนที่มีคุณภาพอีกด้วย