08-11-2562

กระทรวงวัฒนธรรม เตรียมความพร้อมจัดสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ประจำปี 2563

   นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ในปี 2563 ที่กำลังจะมาถึง กระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดจัดกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย พ.ศ.2563 ” ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563 เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จ พระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และสวดมนต์ ให้ประเทศไทย ประชาชน ครอบครัว มีความสุขตลอดปีใหม่ ตลอดจนเป็นแรงจูงใจ ให้ประชาชน ลด ละ เลิก อบายมุขในเทศกาลปีใหม่ โดยกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย พ.ศ. 2563” ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค / กิจกรรมไหว้พระ 10 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 10 รัชกาล ที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ในกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563 ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร วัดราชโอรสาราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดสุทัศนเทพวราราม วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และวัดวชิรธรรมสาธิต นอกจากนี้ยังได้กำหนดจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีอาเซียน 16 จังหวัด ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน 16 จังหวัด อาทิ ตาก แม่ฮ่องสอน เชียงราย เลย ระนอง สงขลา และสตูล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีในมิติทางศาสนา ซึ่งกันและกันโดยมีกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเป็นเป้าหมายร่วมกัน / สำหรับกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ในต่างประเทศ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช-วิทยาลัย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สมาคมวิสาขบูชาโลก และคณะกรรมการสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ จัดสวดมนต์ข้ามปีนานาชาติ และการจัดกิจกรรมขององค์การทางศาสนาคริสต์ พราหมณ์ – ฮินดู และซิกข์ ตามหลัก ศาสนบัญญัติของศาสนา