22-11-2562

มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานภายในพระราชวังเดิม ร่วมกับ กองบัญชาการกองทัพเรือ เชิญชวนประชาชนเข้าเยี่ยมชมพระราชวังเดิมหรือพระราชวังกรุงธนบุรี พระราชวังหลวงในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2475 4117

   มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานภายในพระราชวังเดิม ร่วมกับ กองบัญชาการกองทัพเรือ เชิญชวนประชาชนเข้าเยี่ยมชมพระราชวังเดิมหรือพระราชวังกรุงธนบุรี พระราชวังหลวงในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยไม่ต้องขออนุญาตล่วงหน้า และเข้า-ออกได้ 2 ทาง อาทิ เข้าด้านหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ และประตูด้านข้างกำแพงวัดอรุณ ภายในพระราชวังเดิมมีโบราณสถานที่สำคัญมากมาย อาทิ ท้องพระโรง / พระที่นั่งขวาง / พระตำหนักเก๋งคู่ / พระตำหนักเก๋งพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว / ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช / อาคารเรือนเขียว / ศาลศีรษะปลาวาฬ    และป้อมวิไชยประสิทธิ์ ผู้สนใจเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ระหว่างวันที่ 14-28 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น. ณ พระราชวังเดิมหรือพระราชวังกรุงธนบุรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2475 4117