02-12-2562

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยแล้ง

   นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวว่า กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยแล้ง 2562/2563 ขึ้น หลังเกิดภัยแล้งและ ฝนทิ้งช่วงในฤดูฝนตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 จนถึงกลางเดือนสิงหาคม 2562 ประกอบกับช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน 2562 มีฝนตกน้อยกว่าปกติ ส่งผลให้บางพื้นที่มีน้ำไม่เพียงพอสำหรับการอุปโภค-บริโภค และเพื่อการเกษตร จึงจำเป็นต้องเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอย่างมีประสิทธิภาพและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ จึงได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชน

   สำหรับศูนย์เฉพาะกิจแห่งนี้มีหน้าที่รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติงานแก้ปัญหาและ ให้ความช่วยเหลือประชาชน ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แก้ปัญหาและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง รับแจ้งเรื่อง ขอความช่วยเหลือผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ 0 2666 7000 กด 1 หรือโทรศัพท์มือถือหมายเลข 09 5999 7000 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.– 22.00 น.ทุกวันจนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะสิ้นสุดลง และผ่านระบบขอความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งออนไลน์ทาง 1310.dgr.go.th ให้คำปรึกษา แนะนำ และรับแจ้งเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับน้ำบาดาล