06-12-2562

โรงพยาบาลศิริราช โดย งานการพยาบาลตรวจรักษาผู้ป่วยนอก เชิญชวนผู้ป่วย ญาติ ตลอดจนประชาชนทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายให้ความรู้สู่ประชาชน เรื่อง “เบาหวานที่เคยได้ยิน กับความจริง อาจไม่เหมือนกัน” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2419 7419

โรงพยาบาลศิริราช โดย งานการพยาบาลตรวจรักษาผู้ป่วยนอก เชิญชวนผู้ป่วย ญาติ ตลอดจนประชาชนทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายให้ความรู้สู่ประชาชน เรื่อง “เบาหวานที่เคยได้ยิน กับความจริง อาจไม่เหมือนกัน” โดยมี อาจารย์นายแพทย์ชัยวัฒน์ วชิรศักดิ์ศิริ ภาควิชาอายุรศาสตร์ เป็นวิทยากร ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00–12.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ ห้องประชุม 7008 ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 โรงพยาบาลศิริราช สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ หน่วยพยาบาลด้านป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2419 7419