10-01-2563

กระทรวงศึกษาธิการ โดย สำนักงาน กศน. ลงนามความร่วมมือกับ 4 พันธมิตร เพื่อเผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์ มุ่งเน้นเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21

   ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยกว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีลงนาม MOU : Good Partnerships การพัฒนาการเผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์ ว่า รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการมุ่งเน้นเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 โดยปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภาษาต่างประเทศ ตามยุทธศาสตร์ ที่ 3 ของยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ โดยมอบหมายให้ สำนักงาน กศน. ดำเนินการพัฒนาการเรียนรู้ ขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน. ว้าว 6 G โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง Good Partnerships การเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง ซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่สำนักงาน กศน. จะได้ขับเคลื่อนนโยบาย ให้ก้าวหน้าไปอีกระดับหนึ่ง โดยจะเสริมสร้างการทำงานร่วมกับพันธมิตรทั้ง 4 หน่วยงาน ที่มีความโดดเด่น มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศและภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ และศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ ที่จะร่วมผลักดันให้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั้ง 20 แห่ง ดำเนินงานส่งเสริมให้ประชาชนได้รู้วิทยาศาสตร์ อย่างกว้างขวาง รวมทั้งเป็นแหล่งสร้าง “การรู้วิทยาศาสตร์ หรือ Science Literacy” ให้แก่คนไทยทั่วประเทศต่อไป

   ด้าน ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ 4 หน่วยงาน ในครั้งนี้ สอดคล้องกับจุดเน้นของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในการส่งเสริมวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ในการจัด

   กิจกรรมวิทยาศาสตร์เชิงรุก เน้นให้ความรู้วิทยาศาสตร์อย่างง่ายให้แก่ประชาชนในชุมชน รวมทั้งพัฒนา สื่อนิทรรศการและรูปแบบการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ความร่วมมือในการพัฒนาการเผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์ แบ่งเป็นร่วมกันนิทรรศการหมุนเวียนขนาดเล็ก จำนวน 2 เรื่อง คือ นิทรรศการสูงวัยใกล้ตัว และนิทรรศการคณิตศาสตร์รอบตัวเรา หมุนเวียนจัดศูนย์ละ 3 เดือน และสำหรับนิทรรศการหมุนเวียนขนาดใหญ่ จำนวน 1 เรื่อง คือ นิทรรศการคณิตศาสตร์รอบตัวเรา เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 เป็นต้นไป นอกจากนี้ยังมีร่วมกันจัดอบรมบุคลากร 4 เรื่อง ได้แก่ Coding , เกม Battle of the Number, KidBrigth และการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ระหว่างเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2563 ที่สำคัญ คือ จะมีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ มาร่วมให้คำปรึกษา แนะนำในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และแนวทางการพัฒนางานของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จึงเป็นโอกาสที่ดีของสำนักงาน กศน. ที่มี Good Partnerships ที่มีความเข้มแข็งและเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ เข้ามาร่วมพัฒนาการเผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย สามารถให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน นักศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ และประชาชนได้อย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้น