14-01-2563

กรมการศาสนา หารือคณะสงฆ์เตรียมพร้อมจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษครั้งแรก

   นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า จากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ การแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 และทรงประกาศพระองค์ เป็นพุทธศานูปถัมภก เป็นการเผยแพร่และสืบทอดพระพุทธศาสนาสู่ประชาคมโลกด้วยพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ โดยล่าสุดกรมการศาสนา ได้ประสานงานกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำรายชื่อของคณะกรรมการทั้งฝ่ายบรรพชิตและฆราวาสตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบถวายแด่พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะเลขานุการฝ่ายบรรพชิตพิจารณาและเตรียมร่างคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายแปลเอกสาร / ฝ่ายสนับสนุนตรวจสอบเอกสารเสนอต่อ มหาเถรสมาคม และเมื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแล้วเสร็จจะจัดประชุมหารือกรอบการดำเนินงานการแปลพระไตรปิฎกทั้งหมด 45 เล่ม

   อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวต่อไปว่า กรมการศาสนาได้จัดสรรงบประมาณประจำปี 2563 ไว้สำหรับการดำเนินการปีแรกจำนวน 20 ล้านบาท โดยจะดำเนินการคัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแปลภาษาต่างประเทศ ที่มีความเชี่ยวชาญภาษาบาลีสันสกฤต รวมถึงเป็นค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ ตลอดจนการใช้ระบบเทคโนโลยี การแปลภาษามาช่วย คาดว่าในขั้นตอนการแปลเอกสารจะใช้เวลาประมาณ 3 ปี จากนั้นจึงเข้าสู่การตรวจสอบตามหลักพระธรรมวินัยมีความถูกต้องโดยคณะกรรมการฝ่ายสงฆ์