14-01-2563

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จับมือมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างประเทศ

   ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. กล่าวว่า สจล. ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษาของไทย โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาสู่ภาคการศึกษาของไทย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่จะนำการศึกษาของไทยในระดับมหาวิทยาลัยก้าวไปสู่ยุคการศึกษา 4.0 ที่ต้องการเน้นวิชาชีพทางด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ภายใต้วิสัยทัศน์การเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ใน 10 ของภูมิภาคอาเซียน ในปี 2563 โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดหาโปรแกรมการศึกษาระดับโลก มุ่งเน้นกลุ่มงานค้นคว้าและวิจัยด้านนวัตกรรมใหม่ ๆ โครงสร้างที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงคุณภาพชีวิตและความสามัคคี

   ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมา สจล. ได้เปิดสาขาวิชาใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ และวิศวกรรมหุ่นยนต์ รวมถึงการเปิดสอนคณะแพทยศาสตร์ ที่เน้นการเรียนการสอนให้ผู้เรียนด้วยแผนการเรียนที่เกี่ยวข้องและเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนให้ มีความรู้และความสามารถในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมดิจิทัลต่าง ๆ ภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะเห็นได้จากความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อาทิ มหาวิทยาลัย Carnegie Mellon ที่ได้ร่วมกันจัดตั้งมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล และได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2561 ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ / สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัย BHMS Switzerland เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์ การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร หลักสูตรนานาชาติ รวมถึงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Robert Gordon แห่งราชอาณาจักรอีกด้วย