21-01-2563

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร เชิญชวนผู้สนใจเข้าชมการแสดง โครงการดนตรีสำหรับประชาชนปีที่ 63 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2224 1342

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร เชิญชวนผู้สนใจเข้าชมการแสดง โครงการดนตรีสำหรับประชาชนปีที่ 63 อำนวยการแสดงโดย นายลสิต อิศรางกูร ณ อยุธยา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 17.00-19.00 น. ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยเปิดจำหน่ายบัตรก่อนการแสดง 1 ชั่วโมง) ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2224 1342 และ 0 2221 0171