24-01-2563

(สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม จัดประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทย และมารยาทในสังคมงทุนการศึกษารวม 700,000 บาท สนใจสมัครร่วมการประกวดได้ทางเว็บไซต์ www.culture.go.th

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม จัดประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทย และมารยาทในสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นแบบอย่างผู้ที่ตระหนักและรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทย ชิงทุนการศึกษารวม 700,000 บาท พร้อมรับโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งการประกวดในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ประกอบไปด้วย ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ป.4-ป.6 /ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3 / มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-ม.6 / ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. / ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. และระดับอุดมศึกษา โดยการประกวดจะใช้หลักเกณฑ์และดำเนินการ ดังนี้ โรงเรียนและสถานศึกษา มีสิทธิส่งนักเรียนหรือนักศึกษา เข้าประกวดได้ทุกระดับชั้น โดยผู้เข้าประกวดจะต้องกำลังศึกษาในระดับที่กำหนดของสถานศึกษานั้น ๆ และตรงกับที่สมัคร ผู้สนใจสมัครร่วมการประกวดได้ทางเว็บไซต์ www.culture.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2247 0013