13-02-2563

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวง เกี่ยวกับการควบคุมอาคาร กำหนดให้การก่อสร้างอาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป

   นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เนื่องจากกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2526 ออกตามความพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับใช้มาเป็นเวลานานประกอบกับรูปแบบและวิธีการก่อสร้างอาคารในปัจจุบันได้เปลี่ยนไป ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี จึงเห็นชอบร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. พ.ศ. .... ออกตามความพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมจากกฎกระทรวงฉบับเดิมในหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันฝุ่นละออง ความปลอดภัยของนั่งร้าน ค้ำยัน ปั้นจั่นหอสูง และเดอร์ริกเครน เพื่อประโยชน์ด้านความปลอดภัยและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้ระหว่าง การก่อสร้างอาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป ต้องมีมาตรการป้องกันฝุ่นละออง เช่น ล้อมอาคาร ด้วยวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อป้องกันฝุ่นละออง / การผสมคอนกรีตหรือการไสไม้ต้องทำในพื้นที่ปิดล้อม และทำความสะอาดล้อรถทุกชนิด ก่อนนำออกนอกบริเวณสถานที่ก่อสร้าง และระหว่างการก่อสร้างอาคารต้องมีการตรวจสอบความแข็งแรงและความปลอดภัยของนั่งร้านและค้ำยันที่ใช้รับน้ำหนักของการก่อสร้างอาคาร ที่สูงตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไป หรือความสูงของนั่งร้านและค้ำยันตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป หรือการก่อสร้างอาคารประเภทที่ใช้พื้นไร้คาน เมื่อใช้นั่งร้านและค้ำยันที่สร้างด้วยโลหะต้องรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 2 เท่า ส่วนนั่งร้านและค้ำยันที่สร้างด้วยไม้ต้องรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 4 เท่า และตรวจสอบความแข็งแรงความปลอดภัยของปั้นจั่น โดยเฉพาะปั้นจั่นหอสูงต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พร้อมทั้งกำหนด ให้นำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก่อสร้างมาใช้บังคับแก่การรื้อถอนอาคารโดยอนุโลม

   ทั้งนี้ ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในเขตควบคุมอาคาร ต้องขออนุญาต หรือแจ้งต่อพนักงานท้องถิ่นและต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ไว้ในร่างกฎกระทรวงดังกล่าว