13-02-2563

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำทั่วประเทศ เตรียมทำแก้มลิงใน 30 จังหวัด เพื่อลดผลกระทบภัยแล้งและอุทกภัย

   นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้มีนโยบาย ให้กรมชลประทานเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำทั่วประเทศเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทำให้ฤดูกาลผันผวน โดยในปีที่ผ่านมาเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงยาวนาน แล้วกลับมีฝนตกหนักจนน้ำท่วม ดังนั้นหากมีพื้นที่ เก็บกักน้ำเพิ่มขึ้นจะบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งและอุทกภัยได้มาก โดยในปี 2563 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตั้งงบประมาณไว้ 24,351 ล้านบาท เพื่อจัดทำแก้มลิงใน 30 จังหวัด 75 โครงการ / พัฒนาแหล่งน้ำ 64 จังหวัด 341 โครงการ / ขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ 53 จังหวัด 392 โครงการ / ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ 24 จังหวัด 49 โครงการ / รวมถึงขุดบ่อน้ำในไร่นาพื้นที่นอกเขตชลประทาน 66 จังหวัด 40,000 บ่อ

   นอกจากนี้ยังมอบหมายให้กรมชลประทานทำแผนที่แหล่งน้ำ โดยสำรวจว่า มีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ฝาย และแก้มลิงที่อายุ 20 ปีขึ้นอยู่ในพื้นที่ใดบ้าง จากนั้นจะตรวจสอบว่า ที่ได้ถ่ายโอนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นไปบริหารจัดการนั้น ที่ใดขาดศักยภาพในการดูแลจนทำให้ตื้นเขินหรือชำรุด ซึ่งจะได้หารือ กับสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นว่า จะส่งคืนให้กรมชลประทานดูแลหรือไม่ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด   ทั้งนี้ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวและร่วมน้อมนำหลักธรรมคำสอน ทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิต เช่น การรักษาศีล 5 ละเว้นความชั่ว ทำแต่ความดี และขอความร่วมมือใช้ธูปเทียนให้น้อยลง