13-02-2563

รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค.จังหวัด

   นายธนพร สมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ สกสค. เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค.จังหวัดทั่วประเทศ ได้พบกับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สกสค.ในพื้นที่ โดยได้ย้ำถึงข้อสั่งการและนโยบายของ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการจัดทำบิ๊กดาตา ซึ่งจะต้องลดงานเอกสารหรืองานกระดาษ และนำข้อมูลไปจัดเก็บไว้ด้วยระบบ e-File เพื่อให้ง่ายต่อการเก็บรักษาข้อมูลสำคัญ และง่ายต่อการค้นหามากขึ้น ที่สำคัญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำชับถึงการบริหารจัดการที่ต้องโปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้ด้วย เนื่องจาก สกสค. ถือเป็นหน่วยงานบริการด้านสวัสดิการให้แก่ข้าราชการครู

   รองเลขาธิการ สกสค. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับปัญหาที่พบจากการลงพื้นที่ คือ หน่วยงานในพื้นที่ และส่วนกลางยังขาดความเชื่อมต่อในการสื่อสาร เพื่อให้การขับเคลื่อนงานไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้ให้ข้อแนะนำไปว่าจากนี้ไป สกสค.จังหวัดและส่วนกลางจะต้องบูรณการการทำงานและพูดคุยกันให้มากขึ้น อาทิการส่งเงินเข้ากองทุนการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และกองทุนการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม (ช.พ.ส.) ยังมีความเข้าใจผิดในเรื่องสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อยู่.