16-04-2563

ปลัดกรุงเทพมหานคร ระบุ ประชาชนที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีความจำเป็น ต้องออกนอกบ้านช่วงเวลาเคอร์ฟิว

   นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มีความจำเป็นต้องออกนอกเคหสถานในช่วงเวลาเคอร์ฟิว ตั้งแต่เวลา 22.00 น.-04.00 น. โดยการออกหนังสือรับรองหรือหนังสืออนุญาต ซึ่งขอรับได้ที่ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ตามสถานที่ตั้งเคหสถาน อาคาร บ้านเรือน กรณีที่ประชาชน เอกชน หรือเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เป็นกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและอาชีพ ตามที่ได้รับยกเว้นการห้ามออกนอกเคหสถาน สำนักงานเขตจะจัดทำเอกสารรับรองความจําเป็น เอกสารเกี่ยวกับสินค้าบริการ การเดินทางหรือหลักฐานอื่นๆ เพื่อใช้แสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และแนะนํา ให้บุคคลดังกล่าว แสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตนอย่างอื่นร่วมด้วย รวมทั้งขอให้ผู้ขอหนังสือรับรองปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่ทางราชการกำหนดและต้องยอมรับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย

   ส่วนกรณีประชาชน เอกชน ที่มีความจําเป็นอื่นๆ ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะราย จากพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น ผู้อํานวยการเขตนั้น จะให้ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขต จัดเตรียมแบบคําขออนุญาตให้เดินทางในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน โดยเอกสารรับรองและคำขออนุญาตทั้งหมดโดยสามารถ ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.prbangkok.com/th/doccovid-19