17-04-2563

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยประสบผลสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้านอนุมูลอิสระ

   ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือ วว. กล่าวว่า จากความเชี่ยวชาญในการสกัดสารสำคัญจากสมุนไพรของ วว. โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ประสบผลสำเร็จในการวิจัยและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสรรพคุณ ต้านอนุมูลอิสระจากสารสำคัญของสมุนไพรที่นำมาเป็นวัตถุดิบตั้งต้น ทั้งนี้หากมีการใช้ผลิตภัณฑ์แพร่หลาย ทั้งภายในและต่างประเทศ จะเป็นช่องทางหนึ่งในการเพิ่มโอกาสการสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับเกษตรกรจากการปลูกสมุนไพรนำส่งโรงงานอุตสาหกรรม และจะส่งผลต่อเนื่องให้เศรษฐกิจของประเทศเข้มแข็งในที่สุด อันเป็นผลจากการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าไปช่วยแก้ปัญหาและสร้างโอกาสให้กับห่วงโซ่ธุรกิจของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้านอนุมูลอิสระผลงานวิจัยพัฒนาของ วว. ได้แก่ อย่างแรกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้านอนุมูลอิสระชนิดเม็ดจากขมิ้นชัน หรือ ทิสตรามิน ( TISTRAMIN ) ผลสำเร็จจากการดำเนิน “โครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสรรพคุณต้านอนุมูลอิสระจากขมิ้นชันอย่างครบวงจร” โดย วว. ศึกษาวิธีการสกัดและการตรวจควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบหลักที่เป็นกลุ่มสาร เคอร์ คูมินอยด์ (curcuminoids) ในเหง้าขมิ้นชันสด พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ซึ่งมีประสิทธิภาพ ในการต้านอนุมูลอิสระ ช่วยลดความเสียหายต่อสุขภาพ เช่น การอักเสบของเซลล์และการทำลายเนื้อเยื่อ ของอวัยวะต่าง ๆ ช่วยชะลอความเสื่อมชราหรือการแก่ของเซลล์และการเกิดโรคเรื้อรังต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์ ผ่านกระบวนการทดสอบด้านพิษวิทยาเพื่อประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ทั้งในระยะเฉียบพลันและระยะกึ่งเรื้อรัง ตามเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบของสหภาพยุโรป นอกจากนี้ยังใช้เทคโนโลยีการผลิตในรูปแบบยาเม็ดที่มีราคาเครื่องจักรในการตอกเม็ดถูกกว่าเครื่องทำแคปซูล จึงมีต้นทุนการผลิตต่ำกว่า ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อแคปซูล รวมทั้งใช้ระยะเวลาและแรงงานในการผลิตน้อยกว่า อีกทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนาตามหลักการทางวิทยาศาสตร์อย่างครบวงจรผลิตภัณฑ์อย่างที่สอง คือ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปรับภูมิคุ้มกันจากพุงทะลาย หรือสกา มูแลน ( Scamulan) ผลสำเร็จจากการดำเนิน “โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืช ผัก ผลไม้ สมุนไพรไทย ที่มีฤทธิ์เสริมภูมิคุ้มกัน” โดย วว. ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำการศึกษาและคัดเลือก สารสกัดพุงทะลายซึ่งให้ผลการกระตุ้นภูมิคุ้มกันร่างกายได้ดีที่สุด และนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปเม็ด มีสรรพคุณให้ฤทธิ์ในการปรับภูมิคุ้มกัน โดยสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันร่างกายเทียบเท่ายา เล วา มิโซล (Levamisole) ขณะเดียวกันสามารถให้ผลต้านการอักเสบที่มีกลไกเกี่ยวเนื่องกับระบบภูมิคุ้มกันร่างกายได้ใกล้เคียงกับยา ดี แซม เมทาโซน ( Dexamethazone ) วว. ได้ประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ โดยทำการทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลัน (LD50) ความเป็นพิษกึ่งเรื้อรัง ตลอดจนฤทธิ์การก่อกลายพันธุ์ของผลิตภัณฑ์ พบว่า มีความปลอดภัยต่อการบริโภค

ผลิตภัณฑ์อย่างที่สาม คือ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มฟังก์ชันนัลจากเห็ดพื้นเมืองอีสาน หรือ รัสซูล่า (RUSSULA) วิจัยและพัฒนาจากสารสกัดเห็ดน้ำแป้ง ซึ่งเป็นเห็ดพื้นเมืองอีสาน มีสารสำคัญ และมีสรรพคุณทางเภสัชวิทยา คือ ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด ในการกำจัดสิ่งแปลกปลอมได้สูงกว่าสาร เบต้ากลูแคน 2 เท่า, มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูง โดยเฉพาะอนุมูลซุปเปอร์ออกไซด์, มีความเป็นพิษและไวต่อการยับยั้งเซลล์มะเร็งปากมดลูก, และสามารถชักนำให้เกิดการตายของเซลล์มะเร็ง โดยเฉพาะเซลล์มะเร็ง ปากมดลูก และเซลล์มะเร็งตับ ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ รัสซูล่า (RUSSULA) มีคุณสมบัติที่โดดเด่นเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันในท้องตลาด คือ มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าอย่างน้อย 2 เท่า และมีปริมาณสาร ฟิ นอลิก รวม (total phenolic) สูงกว่า 2-3 เท่า

   ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลงานวิจัยและพัฒนา วว. ได้ที่ Call center วว. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2577 9300 ในวันและเวลาราชการ หรือE-mail : marketing _tistr@tistr.or.th