17-04-2563

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมสอนออนไลน์ทั่วประเทศ เตรียมจัดการศึกษา 4 รูปแบบรับเปิดเทอม 2563

   นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือ สอศ. ประจำปีการศึกษา 2563 ว่า ขณะนี้ได้เตรียมการไว้ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรี โดยแบ่งเป็น 4 รูปแบบ ประกอบด้วย รูปแบบที่ 1 การจัดการศึกษาผ่านเอกสาร โดยให้ครูทำการสอนผ่านตำราเรียน หนังสือเรียนต่างๆ เป็นรูปแบบที่ไม่ต้องเตรียมเพิ่มเติมมาก รูปแบบที่ 2 การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ทั้งนี้ ด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนอาจแบ่งเป็นกลุ่มย่อยที่มีจำนวนคนไม่มาก สลับกันเข้าเรียน และใช้ช่องทางสื่อสาร ผ่านเครือข่ายออนไลน์ เป็นต้น รวมถึงการให้ครูไปพบผู้เรียนที่บ้านบ้างตามความเหมาะสมของแต่ละสถานศึกษา รูปแบบที่ 3 การจัดการศึกษาแบบเฉพาะตามศักยภาพของสถานศึกษาแต่ละแห่ง เนื่องจากสถานศึกษาทั้งของรัฐบาลและเอกชน มีความพร้อมที่แตกต่างกัน โดยสถานศึกษาบางแห่งมีระบบการเรียนการสอนออนไลน์ใช้อยู่แล้ว สามารถดำเนินการต่อเนื่องได้ทันที ตลอดจนสามารถแบ่งปันให้สถานศึกษาอื่นมาใช้งานร่วมกันได้ตามความเหมาะสม และรูปแบบที่ 4 การจัดการศึกษาผ่านรูปแบบการ Live ผ่านช่องทางออนไลน์

   เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาอาชีวศึกษายังขาดแคลนครูหลายสาขา เช่น สาขาช่างอากาศยาน ซึ่งต้องจ้างวิทยากรจากภายนอกมาสอน ดังนั้นจึงจะใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์โดยถ่ายทอดการสอนของวิทยากรในสาขาที่ขาดแคลนให้ผู้เรียนจากวิทยาลัยอื่นได้เรียนไปพร้อมกัน

   ทั้งนี้ สอศ.ได้เตรียมความพร้อมครูให้พร้อมสอนออนไลน์ ช่วงระหว่างก่อนเปิดภาคเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พัฒนาครูอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ใน 2 เรื่อง คือ การพัฒนาครูให้คุ้นเคยกับเครื่องมือและเทคโนโลยีการสอนออนไลน์ และการพัฒนาให้ครูใช้วิธีสอนผ่านเครื่องมือและเทคโนลีอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเบื้องต้นกำหนดการพัฒนาครูของภาครัฐ จำนวน 30,000 คน และภาคเอกชน จำนวน 10,000 คน เพื่อให้ครูกลุ่มนี้เป็นครูพี่เลี้ยงแล้วถ่ายทอดความรู้ไปยังครูเครือข่ายอาชีวศึกษาทุกคนต่อไป