17-04-2563

โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เผย มหาเถรสมาคม มีมติสั่งทุกวัดงดกิจกรรม ที่มีประชาชนมารวมตัวเป็นจำนวนมาก

   นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 มีการขยายไปเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็วและรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขพบว่า โรคนี้สามารถแพร่เชื้อติดต่อกันได้โดยผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ ซึ่งผู้สูงอายุมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ ได้ง่าย โดยเฉพาะผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ประชาชนรวมตัวกันจำนวนมากเป็นภาวะที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ขณะที่มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อจะต้องมีระยะห่างทางสังคม หรือระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2เมตร

   ดังนั้นเพื่อป้องกันพระภิกษุ สามเณร และประชาชน ให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรค จึงเห็นควรนำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบให้วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทย ในต่างประเทศ งดจัดกิจกรรมที่ประชาชนมารวมกลุ่มกันทุกประเภท ยกเว้น การปฏิบัติกิจของสงฆ์ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะเข้าสู่ภาวะปกติ เนื่องจาก เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงขออนุญาตเสนอเป็นเรื่องเวียนเพื่อขออนุมัติ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ทำหนังสือเวียนขออนุมัติกรรมการมหาเถรสมาคม เป็นรายรูปแล้ว แต่ละรูปไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น และมีมติเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งเจ้าคณะจังหวัดทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อแจ้งวัดในเขตปกครองทราบ พร้อมทั้งแจ้งวัดไทยในต่างประเทศทราบ ให้ปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคม อย่างเคร่งครัด และแจ้งผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด ทราบแล้ว