29-04-2563

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชี้แจงแนวทางวันสอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปี 2563

   นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ในประเด็นการดำเนินงานวันสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 กระทรวงศึกษาธิการ นายอำนาจ วิชยานุวัติ กล่าวว่า สำหรับกำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 จะเปิดรับสมัครในวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 จากนั้นหากสถานการณ์ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง จะจัดสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 30 พฤษภาคม และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 31 พฤษภาคม / ประกาศผล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 3 มิถุนายน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 4 มิถุนายน และให้นักเรียนรายงานตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 6-8 มิถุนายน 2563 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 9-11 มิถุนายน 2563 ซึ่งอาจมีความยืดหยุ่นได้ แต่ต้องไม่เกินวันที่ 15 มิถุนายน 2563 โดยหากโรงเรียนใดที่มีนักเรียนมาสมัคร เกินกว่าแผนการรับนักเรียนที่กำหนดไว้ ให้ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ร่วมกันกำหนดแนวทางในการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกสำหรับนักเรียนกลุ่มทั่วไปและวิธีการจับฉลากสำหรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โดยทุกโรงเรียนจะต้องดำเนินการมอบตัวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เพื่อให้หลังจากนั้นเด็กที่สอบไม่ได้ต้องมีที่เรียนจึงต้องมีการเตรียมการอีก 15 วัน เพื่อให้ทันกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ จะมีการทำหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการอีกครั้งภายในวันที่ 5 พฤษภาคมนี้

   สำหรับวิธีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาของ สพฐ. จะใช้วิธีการสอบคัดเลือกโดยการจัดสอบ 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีการสอบทางออนไลน์เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตที่จะเกิดขึ้น และจัดสอบให้แล้วเสร็จภายในครึ่งวัน ช่วง 9.00-12.00 น. ส่วนการจัดห้องสอบและอาคารสถานที่ ในกรณีที่จัดสอบโดยใช้ห้องเรียน ให้จัดสอบ ไม่เกินห้องละ 20 คน และห่างกันอย่างน้อย 1.5 เมตร และในกรณีที่จัดสอบโดยใช้อาคารอเนกประสงค์ ให้ใช้วิธี Social Distancing เตรียมการจัดสถานที่ภายใต้แนวปฏิบัติการของกรมควบคุมโรค โดยให้นักเรียนทุกคนที่เข้าสอบสวมหน้ากากอนามัย มีมาตรการควบคุมก่อนเข้าห้องสอบ รวมถึงจัดให้มีห้องเพื่อให้นักเรียนรอก่อนเข้าสอบ และมีการเตรียมห้องไว้สำหรับนักเรียนที่เดินทางมาสอบยังสนามสอบหลักไม่ได้ด้วย ทั้งนี้ นอกจากมาตรการการจัดห้องสอบแล้ว ให้กำหนดแผนผังอาคารสอบแบ่งตามกลุ่มสาระวิชาอย่างชัดเจนและแจ้งให้ผู้ปกครองทราบก่อนวันสอบคัดเลือก เพื่อให้นักเรียนมาสอบตามอาคารที่กำหนด และขอความร่วมมือผู้ปกครองมาส่งและมารับนักเรียนตามกำหนดโดยไม่พักคอย หากจำเป็นต้องพักคอย ต้องมีการคัดกรองและพักคอยในจุดที่โรงเรียนจัดไว้ให้ รวมถึงเมื่อเสร็จสิ้นการสอบแล้ว อนุญาตให้นักเรียนออกจากห้องสอบทีละห้องพร้อมกับเว้นระยะห่างระหว่างการเดิน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการเว้นระยะห่างภายใต้สถานการณ์โรคโควิด-19