30-04-2563

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เดินหน้าแก้วิกฤติคนตกงาน ช่วง COVID–19 ด้วยโครงการ “อว.สร้างงาน”

   ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ กระทรวง อว. จัดทำ “โครงการ อว. สร้างงาน” สำหรับประชาชนที่ว่างงาน อันเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งจะเป็นการจ้างงานประชาชน จำนวน 1 หมื่นคน เป็นระยะเวลา 5 เดือน มีค่าตอบแทนให้เดือนละ 9,000 บาท ไม่ได้จำกัดอายุ วุฒิการศึกษา สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวจะรับผู้ว่างงานเข้ามาทำงานภายใต้หน่วยงานของ กระทรวง อว. จำนวน 42 หน่วยงาน ซึ่งจะเป็นหน่วยงานจ้างงานที่จะจ้างงานประชาชนให้มาทำงานภายใต้ภารกิจของหน่วยงานนั้น ๆ โดยผู้ได้รับการจ้างงาน นอกจากจะได้งานทำแล้วยังจะได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาการในด้านต่าง ๆ แตกต่างกันไป

   สำหรับหน่วยงานที่จะจ้างงาน ประกอบด้วย สถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั่วประเทศ 39 แห่ง กระจายอยู่ในท้องถิ่น หรือชุมชนต่าง ๆ มากกว่า 1,500 ชุมชน ทำงานเน้นหนักการพัฒนาชุมชนเมือง ชุมชนชนบท เช่น การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อชุมชน ทำการช่วยสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลชุมชนที่สำคัญต่อการเฝ้าระวัง ช่วยในการวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดแนวทางในด้านสาธารณสุขชุมชน การพัฒนาระบบ Smart Farming ในชุมชน ทำการช่วยสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลด้านการเกษตรในชุมชน การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ช่วยงานสำรวจข้อมูลในด้านที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน เป็นต้น

   ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ อว.สร้างงาน แม้จะเป็นมาตรการระยะสั้นระยะเวลา 5 เดือน แต่จะเป็น 5 เดือนที่มีค่าหากผู้เข้าร่วมโครงการนำไปต่อยอดหรือนำทักษะที่ได้รับการจากการทำงานไปประกอบอาชีพใหม่ ซึ่ง กระทรวง อว.พร้อมที่จะเปิดรับให้ทุกคนสามารถเข้าร่วมโครงการการบ่มเพาะธุรกิจของหน่วยงานของ กระทรวง อว. ได้เลย โดยในระยะต่อไป กระทรวง อว. ได้เตรียมเสนอของบประมาณในส่วนของ พ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท เพื่อการจ้างงาน รวมถึงการปรับเปลี่ยน หรือเพิ่มทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ ซึ่งจะเป็นการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการสร้างงาน สร้างรายได้ให้คนในชุมชน เกษตรกร ตลอดจนผู้ประกอบการรายย่อย ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2610 5330-31