30-04-2563

กรมการศาสนา ประกาศงดจัดกิจกรรมเข้าวัดวันพระ ในเขตกรุงเทพมหานคร พร้อมเชิญชวน ประชาชนทั่วไปยังสามารถประกอบศาสนกิจได้

   นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า ตามที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้ฟื้นฟูโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะหรือวันพระ โดยให้พุทธศาสนิกชนพากันไปวัดทำบุญ ตักบาตร เจริญจิตภาวนา ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ตั้งแต่ ปี 2551นั้น เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบัน มีการระบาดของโรค COVID-19 เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมมิให้มีการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว กรมการศาสนาจึงเห็นควรที่จะงดการจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ หรือ วันพระ ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายเป็นประจำทุกเดือน เพื่อไม่ให้เกิดการรวมตัวกันของคนเป็นจำนวนมาก ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อดังกล่าว ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์โรค COVID-19 จะพ้นไป หรืออาจมีการปรับรูปแบบการดำเนินกิจกรรมเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวย

   สำหรับวันสำคัญทางศาสนาอื่นๆ อาทิ วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา กรมการศาสนา ยังมีการทำกิจกรรม แต่ปรับรูปแบบให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ ประชาชนทั่วไปสามารถ ประกอบศาสนกิจได้ โดยการฟังธรรมะออนไลน์ ปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาที่บ้าน แต่หากมีความจำเป็นต้องเข้าวัดหรือศาสนสถานควรปฏิบัติตามคำแนะนำในการป้องกันการแพร่ระบาด ของกระทรวงสาธารณสุข เช่น การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ทำกิจกรรม และล้างมือ ด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าและออกจากศาสนสถานเพื่อป้องกันการติดเชื้อดังกล่าว