01-05-2563

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐาน Shared Service

   ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือ วว. กล่าวว่า วว. เป็นองค์กรที่สามารถประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม หรือ วทน. ไปพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ โดยมีบุคลากรที่เป็นมืออาชีพ และการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีธรรมาภิบาล ภายใต้การกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการบริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องต่อนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมุ่งใช้ วทน. เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

   วว. นำองค์ความรู้ วทน. ไปประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการ และพัฒนาในระดับชุมชนหรือท้องถิ่น และมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับกระบวนการยกระดับมาตรฐานผลผลิตการเกษตรเพื่อการส่งออก การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตการเกษตรที่สำคัญของจังหวัดหรือของภูมิภาคนั้น ๆ เพื่อสร้างโอกาสให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการในการเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ช่วยลดความเสี่ยงให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการในระยะแรกของการทำตลาด และยังไม่มีความพร้อมในการลงทุนด้านสถานที่ผลิตหรือโครงสร้างพื้นฐานด้วยตนเอง

   ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ของ วว.ที่มุ่งดำเนินงานผ่านการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบ Shared Service (แชร์ เซอร์วิส) ครอบคลุม 7 จังหวัดในประเทศ ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี แพร่ ลำพูน น่าน ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ และสงขลา โดยพัฒนาเทคโนโลยี พร้อมให้บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยงานวิจัยและยกระดับการผลิตหรือทดลองผลิตเพื่อทดลองตลาด ก่อนยกระดับสู่เชิงพาณิชย์แก่ประชาชนหรือผู้ประกอบการในพื้นที่ ทั้ง OTOP และ SMEs ตลอดจนเกษตรกรในการดำเนินงานภายใต้โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว วว. มุ่งให้บริการด้านการวิจัยและพัฒนา เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ต้องการเพิ่มมูลค่า หรือมีความต้องการแก้ไขปัญหา ซึ่งมีรูปแบบและขั้นตอนการดำเนินงานที่ครอบคลุมตั้งแต่ การรับฟัง แนวความคิดของผู้ประกอบการ,การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและแก้ไขปัญหา,การบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ การขยายขนาดการผลิตจากห้องทดลองสู่ระดับการผลิตจริง,การพัฒนาระบบบริหารจัดการการผลิตสินค้า, ตลอดจนการพัฒนา สู่เชิงพาณิชย์ ทั้งการส่งเสริมด้านการตลาดและเชื่อมโยงด้านการเงิน เป็นต้น

  โครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบ Shared service ที่ วว. ดำเนินการ และเปิดให้บริการ ได้แก่

-ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียืดอายุสับปะรดเพื่อการส่งออก เป็นโรงงานต้นแบบในการผลิตสับปะรดผลสดเพื่อการส่งออก และโรงคัดบรรจุผลสดทันสมัยแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีเครื่องจักรและกระบวนการผลิตมาตรฐานครบวงจร ตั้งอยู่ที่ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

-ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียืดอายุลำไยเพื่อการส่งออก เป็นโรงงานต้นแบบเพื่อยืดอายุลำไยโดยวิธีการรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์เพื่อการส่งออก ตั้งอยู่ที่ ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

-ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหารแปรรูป รองรับผู้ประกอบการในการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มจากสินค้าเกษตรในพื้นที่จังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียง ตั้งอยู่ที่ ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

-โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร ดำเนินงานสายการผลิต การแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มเชิงอุตสาหกรรม ให้บริการลูกค้า SMEs และ OTOP ตั้งอยู่ที่ เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

-ศูนย์นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม ดำเนินงานด้านสายการผลิตเชื้อจุลินทรีย์ เชิงอุตสาหกรรม ตั้งอยู่ที่ เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

-โรงงานสกัดระดับชุมชนและระบบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เป็นโรงงานต้นแบบการสกัด ผลิตเครื่องสำอางที่ได้มาตรฐาน และศูนย์อนุรักษ์พรรณพืช ตั้งอยู่ที่ ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

-โรงงานบริการนวัตกรรมอาหารระยอง รองรับผู้ประกอบการในการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มจากสินค้าเกษตรในพื้นที่ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

-โรงงานบริการนวัตกรรมอาหารสงขลา รองรับผู้ประกอบการในการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มจากสินค้าเกษตรในพื้นที่ ตั้งอยู่ที่ ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน Share service วว. หรือขอรับคำแนะปรึกษา การเข้ารับบริการจาก วว. ได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0 2577 9000 Call center 0 2577 9300