01-05-2563

กรมสุขภาพจิต พบโรคโควิด-19 ทำประชาชนเครียดเพิ่ม เร่งเพิ่มคู่สายด่วนสุขภาพจิตให้คำปรึกษา พร้อมเปิดแอปพลิเคชันให้ประชาชนเช็คสุขภาพใจของตัวเอง

   นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากสถานการณ์โรคโควิด-19 ส่งผลกระทบหลายด้านรวมถึงด้านจิตใจ ต่อประชากร 4 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ติดเชื้อผู้ถูกกักกัน / กลุ่มผู้เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต / กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ และกลุ่มประชาชนทั่วไป โดยการดูแลประชาชนนั้น ได้ใช้สายด่วนกรมสุขภาพจิต 1323 เป็นหลัก กว่าครึ่งของผู้ที่โทรเข้ามาเป็นการปรึกษาความเครียดวิตกกังวล และเป็นผู้ป่วยจิตเวชเดิมประมาณร้อยละ 38 ทั้งนี้ได้เพิ่มคู่สายสายด่วน1323 จาก 10 คู่สายเป็น 20 คู่สาย และเปิดสายด่วนเฉพาะแก่บุคลากรทางการแพทย์ 41 เลขหมาย หลังพบเป็นกลุ่มเครียดสูง พร้อมกันนี้ ยังได้เปิดบริการแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ เพื่อเป็นเครื่องมือให้บุคคลากรและประชาชนทั่วไปประเมินสุขภาพจิตตนเองได้ก่อนด้วยแอปพลิเคชัน Mental Health Check Up (เมนทัล เฮลท์ เชคอัพ) เช็คสุขภาพจิตใจตัวเองได้ง่ายทั้งระดับความเครียด / ภาวะซึมเศร้า ภาวะสมองเสื่อม ตรวจวัดดัชนีความสุข พลังสุขภาพจิตและความฉลาดทางอารมณ์ นอกจากนี้ ยังได้ปรับรูปแบบบริการสุขภาพเชิงรุกเพิ่มขึ้น โดยให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านไปเคาะประตูบ้านช่วยสังเกตความเครียด รวมถึงให้ทีมสุขภาพจิตโทรตรง หาผู้มีความเสี่ยง