01-05-2563

กรุงเทพมหานคร กำหนดแนวทางการนำอาหารหรือสิ่งของมาแจกจ่าย 3 แนวทาง พร้อมใช้ระบบ BKK HELP (บีเคเค เฮลบ์) เพื่ออำนวยความสะดวก

   ร้อยตำรวจเอกพงศกร ขวัญเมือง โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากกรณีผู้มีจิตศรัทธา นำอาหารหรือสิ่งของมาแจกจ่ายให้กับประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงที่มีการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อโควิด-19 กรุงเทพมหานครจึงกำหนดแนวทางการนำอาหารหรือสิ่งของมาแจกจ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อน 3 แนวทาง ได้แก่ การแจกตามครัวเรือน ในลักษณะของการเคาะประตูบ้านแจก เพื่อลดการรวมตัวกันของประชาชน การบริจาคให้หน่วยงานรัฐหรือเอกชน โดยผู้บริจาคไม่ต้องเดินทาง ไปอยู่ในที่ที่มีผู้คนรวมกันจำนวนมาก หน่วยงานจะจัดสรรสิ่งของบริจาคให้เหมาะสมและนำไปส่งมอบ แก่ประชาชนในชุมชนได้โดยตรง หรือการบริจาคด้วยตนเอง โดยกรุงเทพมหานครได้จัดจุดแจกสิ่งของเบื้องต้นไว้จำนวน 71 จุด ในพื้นที่ 50 สำนักงานเขต และจัดช่วงเวลาในการแจกออกเป็น 3 รอบ คือ รอบเช้า เวลา 07.00 น.- 09.00 น. รอบกลางวัน 11.00 น.- 13.00 น. และรอบเย็น เวลา 16.00 น.- 18.00 น.

   ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้จัดทำระบบ BKK HELP (บีเคเค เฮลบ์) สำหรับอำนวยความสะดวกแก่ ผู้ที่มีความประสงค์จะแจกอาหารหรือสิ่งของด้วยตนเอง โดยมีวิธีการเข้าใช้ระบบคือ เข้าไปที่เว็บไซต์ bkkhelp.bangkok.go.th และเลือกจุดแจกสิ่งของ จาก 71 จุดที่กรุงเทพมหานครจัดไว้ โดยแต่ละจุด จะมีรายละเอียดว่ามีผู้แจ้งความประสงค์ไว้แล้วในช่วงเวลาใดบ้าง และมีหมายเลขโทรศัพท์ผู้ประสานงาน ของแต่ละจุดในพื้นที่ เพื่อให้ผู้บริจาคดำเนินการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง จากนั้นโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏในระบบ ชี้แจงรายละเอียด ทำการนัดหมายล่วงหน้า และรอรับการยืนยัน จากเจ้าหน้าที่ จากนั้นให้อัพเดตจุดบริจาคลงเว็บไซต์ และนำสิ่งของหรืออาหารไปบริจาคแจกจ่าย โดยสำนักงานเขตในพื้นที่จะจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก เช่น มีการตรวจวัดอุณหภูมิ มีบริการแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือ มีการจัดระเบียบเว้นระยะห่างทางกายภาพ โดยจัดพื้นที่นั่งรอ พื้นที่นั่งทาน และพื้นที่สำหรับทิ้งขยะ พร้อมแนะนำวิธีการแจกของอย่างถูกต้องปลอดภัยทั้งผู้แจกและผู้รับ ซึ่งวิธีการแจกสิ่งของด้วยเองผ่านระบบ BKK HELP นั้น ทำให้ผู้แจกและผู้รับสามารถนัดหมายได้ล่วงหน้า แก้ปัญหาความแออัดในการรับสิ่งของหรืออาหาร สามารถป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ได้อย่างมีมาตรฐาน อีกทั้งยังเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่มารับบริจาคได้ตามความประสงค์ของผู้บริจาคด้วย