05-05-2563

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ลดค่าหน่วยกิต ร้อยละ 40 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ และพรีดีกรี ในเทอม 1 ปีการศึกษา 2563

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบกับทุกฝ่ายในหลายด้าน รวมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เห็นควรมีส่วนช่วยเหลือ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและนักศึกษา จึงปรับลดค่าหน่วยกิตลง ร้อยละ 40 ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ / นักศึกษาพรีดีกรี รวมทั้งผู้สมัครนักศึกษาใหม่ในภาค 1 ปีการศึกษา 2563 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นการลดค่าหน่วยกิตให้นักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติทุกคณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ / บริหารธุรกิจ / มนุษยศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ / รัฐศาสตร์/ เศรษฐศาสตร์ / สื่อสารมวลชน และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” ส่วนคณะ/ สถาบันที่อยู่ในกำกับฯ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งนักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัย กำลังพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป

   ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปริญญาตรี ภาคปกติ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 23 จังหวัด ทางอินเทอร์เน็ตและทางไปรษณีย์แล้ว ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2563