05-05-2563

กระทรวงศึกษาธิการ ชี้แจ้ง ระเบียบเรื่องการไว้ทรงผม เป็นหลักเกณฑ์กลางให้โรงเรียนปฏิบัติตาม คณะกรรมสถานศึกษ

   นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในโอกาสเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการจัดการความรู้สนับสนุนเครือข่ายบูรณาการด้านผู้สูงอายุและคนพิการ และการบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการและขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากร กศน. ให้มีศักยภาพ เพื่อร่วมสร้าง “สังคมสูงอายุที่มีสุขภาวะ” ร่วมกับโรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่า กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญของสังคมผู้สูงอายุ เป็นความท้าทายของประเทศไทย ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรครั้งใหญ่ และมีความซับซ้อนของสังคมที่เพิ่มขึ้นในทุกมิติ ส่งผลกระทบต่อคนทุกกลุ่มทุกวัย และในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงาน กศน. ซึ่งมีภารกิจในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต จึงต้องการพลังความร่วมมือและศักยภาพของแต่ละองค์กรภาคีเครือข่ายที่ดี เพื่อร่วมทำงานภายใต้หลักการบูรณาการความร่วมมือ ด้วยการเชื่อมโยง หนุนเสริม และต่อยอด ซึ่งมีประชาชนและกลุ่มเป้าหมายเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา โดยหวังว่าการบูรณาการความร่วมมือครั้งนี้ จะช่วยให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อม ทั้งทางทัศนคติ ระบบการบริหารจัดการ ระบบการทำงานบนฐานของความรู้ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ทำให้คนทุกช่วงวัยที่ยังไม่สูงอายุ มีความเข้าใจผู้สูงอายุครอบคลุมในทุกมิติอย่างเป็นระบบ และสิ่งสำคัญเพื่อลดสถิติการเกิดโรคซึมเศร้าและสมองเสื่อม ซึ่งเป็นผลลัพธ์สุดท้ายของผู้ที่มีภาวะป่วยโรคติดต่อไม่เรื้อรัง