05-05-2563

กรมที่ดิน ขอความร่วมมือประชาชนพร้อมแนะแนวทางปฏิบัติการติดต่อรับบริการงานที่ดิน ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19

   นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มีข้อสั่งการด้านมาตรการป้องกัน เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในสถานที่ต่างๆ โดยให้ปิดสถานที่ซึ่งประชาชนมารวมกันเพื่อทำกิจกรรมจำนวนมาก เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ สำนักงานที่ดินเป็นสถานที่หนึ่งในการให้บริการประชาชนที่มีประชาชนมาติดต่อขอรับบริการในแต่ละวันเป็นจำนวนมากและอาจเสี่ยง ต่อการได้รับเชื้อไวรัส กรมที่ดินจึงขอความร่วมมือประชาชนในการติดต่อขอรับริการ ณ สำนักงานที่ดิน ในช่วงสถานการณ์นี้ ดังนี้ กรณีประชาชนที่มาติตต่อขอทำนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรืองานราชการด้านอื่น หากไม่ใช่กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ กรมที่ดินขอความร่วมมือให้งดเว้น การเดินทางมาติดต่อขอรับบริการ ณ สำนักงานที่ดิน เพื่อลดความแออัด / สำหรับประชาชนที่เกรงว่า หากไม่มีการดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการโอนและจำนองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุด ในช่วงเวลานี้จะเสียสิทธิประโยชน์ในการขอลดค่าธรรมเนียมการจตทะเบียนโอนและจดทะเบียนจำนอง ตามมาตรการลดภาระค่าธรรมเนียม สำหรับการจุดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกรณีอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง และมาตรการลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนและ จดทะเบียน จำนองอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน และห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ตามมติคณะรัฐมนตรีนั้น สิทธิประโยชน์ตามมาตรการ ทั้ง 2 มาตรการดังกล่าว ยังจะไม่หมดเวลาในช่วงเวลาขณะนี้ โดยมาตรการลดค่าธรรมเนียมสำหรับ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดินพร้อมอาคารหรืออาคารที่อยู่อาศัย กรณีอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 สำหรับกรณีการจดทะเบียนโอนและจดทะเบียนจำนองอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดิน พร้อมอาคารที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว และห้องชุด โดยราคาซื้อขายไม่เกิน 1 ล้านบาท และวงเงินจำนองไม่เกิน 1 ล้านบาท เหลือร้อยละ 0.01 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2562 - 23 มิถุนายน 2563 ฉะนั้น มาตรการนี้จึงยังมีเวลาใช้สิทธิอีกประมาณ 3 เดือน

   นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ กล่าวต่อไปว่า ส่วนมาตรการลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดินพร้อมอาคารหรืออาคารที่อยู่อาศัย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 สำหรับกรณีการจดทะเบียนโอนและจดทะเบียนจำนองอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดินพร้อมอาคารที่อยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์ จากผู้จัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินหรือที่ดำเนินการจัดสรรที่ดินโดยทางราชการหรือองค์การของรัฐ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ทำการจัดสรรที่ดินตามกฎหมายและห้องชุด จากผู้ประกอบการที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด โดยราคาซื้อขายไม่เกิน 3 ล้านบาท และวงเงินจำนองไม่เกิน 3 ล้านบาท เหลือร้อยละ 0.01 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 - 2 ธันวาคม 2563 ฉะนั้นมาตรการนี้จึงยังมีเวลาใช้สิทธิจนถึงสิ้นปี 2563 โดยประชาชนจึงยังมีเวลาใช้สิทธิในการขอลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอน และการจดทะเบียนจำนองตามมาตรการดังกล่าวอีกเป็นระยะเวลานานพอสมควร ฉะนั้น ในช่วงระยะเวลาที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรมที่ดินจึงขอให้ประชาชนชะลอการขอรับบริการจดทะเบียน โอน และการจดทะเบียนจำนองอันเนื่องจากมาตรการดังกล่าวไว้ก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะลดน้อยลง หรือเข้าสู่สภาวะปกติ