08-05-2563

อว.สร้างงาน” จ้างผู้ว่างงาน 1 หมื่นคนไม่จำกัดวุฒิการศึกษา อายุ สาขาวิชาที่จบ ทำงานกับ 42 หน่วยงานในสังกัด

   ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวถึง “โครงการ อว. สร้างงาน” ว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว.จัดทำโครงการสร้างงาน สำหรับประชาชนที่ว่างงาน อันเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งจะเป็นการจ้างงานประชาชน จำนวน 10,000 คน เป็นระยะเวลา 5 เดือน มีค่าตอบแทนให้เดือนละ 9,000 บาท โดยไม่จำกัด วุฒิการศึกษา อายุ สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน โครงการสร้างงานสำหรับประชาชน จำนวน 10,000 คน จะเข้ามาทำงานภายใต้หน่วยงานของ อว. จำนวน 42 หน่วยงาน ซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่จะจ้างงานประชาชนให้มาทำงานภายใต้ภารกิจของหน่วยงานนั้นๆ โดยผู้ได้รับการจ้างงาน นอกจากจะได้งานทำแล้วยังจะได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาการในด้านต่าง ๆ แตกต่างกันไป ทั้งนี้ หน่วยงานจ้างงานทั้ง 42 แห่งของ อว. จะทำหน้าที่รับสมัคร มอบหมายงาน และให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ได้รับการจ้างงาน รวมทั้งฝึกทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน และติดตามประเมินผล ที่สำคัญ โครงการนี้ หากผู้ที่ได้รับการจ้างงานต้องการนำทักษะ ที่ได้รับการจากการทำงานไปประกอบอาชีพใหม่ สามารถเข้าร่วมโครงการการบ่มเพาะธุรกิจของหน่วยงานของ อว.ได้เลย

   หน่วยงานที่จะจ้างงาน ประกอบด้วย สถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั่วประเทศ 39 แห่ง โดยงาน จะกระจายอยู่ในท้องถิ่น หรือชุมชนต่าง ๆ มากกว่า 1,500 ชุมชน เน้นการพัฒนาชุมชนเมือง ชุมชนชนบท อาทิ การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อชุมชน ทำการช่วยสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลชุมชนที่สำคัญ ต่อการเฝ้าระวัง ช่วยในการวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดแนวทางในด้านสาธารณสุขชุมชน การพัฒนาระบบ Smart Farming ในชุมชน ทำการช่วยสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลด้านการเกษตรในชุมชน การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การบริหารจัดการน้ำชุมชนการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

 

   นอกจากนี้ยังมี สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ จิสด้า ทำโครงการ คืนผืนป่าให้ประชาชน ซึ่งผู้ที่ได้รับการจ้างงาน จะต้องปฏิบัติงานได้แก่ การสำรวจพื้นที่ การจัดทำเขตหมู่บ้าน การจัดทำแผนจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้ การสำรวจข้อมูลรายแปลง เป็นต้น ครอบคลุมการทำงานในพื้นที่ 16 จังหวัด

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ทำเรื่อง โครงการช่วยเหลือการผลิต แก่เอสเอ็มอีและโอทอป ในโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร ซึ่งผู้ที่ได้รับการจ้างงาน จะต้องปฏิบัติงาน วางแผนการผลิต การใช้เครื่องมือในการผลิต การควบคุมการผลิต การตรวจสอบมาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต

และกองทุนส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทำโครงการช่วยเหลือเกษตรกร โดยการนำ องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปช่วย ซึ่งผู้ที่ได้รับการจ้างงาน จะต้องปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเทคโนโลยีการแปรรูปมะม่วง เทคโนโลยีการจัดเก็บและยืดอายุของผลผลิตมะม่วง เป็นต้น

   โครงการ อว.สร้างงาน แม้จะเป็นมาตรการระยะสั้นระยะเวลา 5 เดือน แต่หากผู้เข้าร่วมโครงการนำไปต่อยอดหรือนำทักษะที่ได้รับจากการทำงานไปประกอบอาชีพใหม่ อว.พร้อมที่จะเปิดรับให้ทุกคน สามารถเข้าร่วมโครงการการบ่มเพาะธุรกิจกับหน่วยงานของ อว.ได้เลย