08-05-2563

กรมการค้าภายใน เตือนผู้ค้าก๊าซหุงต้มให้ปิดป้ายแสดงราคาและจำหน่ายตามราคา ที่กระทรวงพลังงานกำหนด

   นายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติเห็นชอบทบทวนกำหนดราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) หรือก๊าซหุงต้ม ทำให้ราคา ขายปลีกก๊าซหุงต้มขนาดถัง 15 กิโลกรัม เฉพาะเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ลดลง 45 บาทต่อถัง เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยมีผลบังคับใช้ 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม – 24 มิถุนายน 2563 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภาวะเศรษฐกิจ และภาวะการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 ดังนั้น เพื่อรักษาความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภคในภาวะการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 และไม่เป็นการซ้ำเติมประชาชนที่ไม่มีรายได้ กรมการค้าภายในจึงขอให้ผู้จำหน่ายก๊าซหุงต้มจำหน่ายราคาตามที่กระทรวงพลังงานกำหนดอย่างเคร่งครัด และต้องปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีก ค่าบริการขนส่งและค่าบริการอื่นๆ ให้ชัดเจน และไม่จำหน่ายปลีกในราคาที่สูงเกินสมควร

   อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับราคาจำหน่ายก๊าซหุงต้ม โดยไม่เป็นธรรม กรมการค้าภายในจะส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจออกตรวจสอบการจำหน่ายก๊าซหุงต้ม หากตรวจสอบพบจำหน่ายราคาสูงเกินสมควรจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นการจำหน่ายก๊าซหุงต้มที่ราคาสูงเกินสมควร สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ