12-05-2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา ลดค่าเทอม ค่าหอพัก พร้อมจัดตั้งกองทุนเกื้อกูลนักศึกษา บรรเทาผลกระทบจากโควิด-19

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กล่าวว่า ด้วยนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อประชาชนทั่วไปเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งผู้ปกครองและนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งจากมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยังส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ทั้งหมด ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ตระหนัก ถึงสภาพปัญหาดังกล่าว ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองและนักศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และในช่วงการปรับรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบ ต่อการศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยได้พิจารณาและกำหนดมาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของผู้ปกครองและนักศึกษา โดยเบื้องต้นสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ประชุมปรึกษาหารือเพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ปกครองและนักศึกษา ล่าสุดที่ประชุมมีมติให้ลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 15 , ขยายเวลาการชำระค่าเล่าเรียน 2 เดือนหลังเปิดภาคการศึกษา , ลดค่าหอพักของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา , ประสานขอความร่วมมือผู้ประกอบการหอพักภายนอก ลดค่าหอพัก หรือให้สวัสดิการอื่นๆ ตามที่ผู้ประกอบการเห็นสมควร , จัดสวัสดิการและดูแลรักษาพยาบาล กรณีที่นักศึกษาได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อโรคโควิด 19 นอกเหนือจากที่ได้รับจากทางราชการ

   นอกจากนี้ ยังเห็นควรจัดตั้งกองทุนเกื้อกูลนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัย ร่วมกันจัดตั้งกองทุนเกื้อกูลนักศึกษา โดยใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัว เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และเป็นกองทุนกู้ยืมสำหรับนักศึกษาที่เดือดร้อนและมีเหตุผลจำเป็นในการใช้จ่ายเพื่อการศึกษา นอกจากนี้ยังมีมาตรการอีกหลายข้อตามมาตรการ ที่มหาวิทยาลัยจะดำเนิน ทั้งในกลุ่มภาคการศึกษาที่ 3 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 และภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้สถานการณ์และบรรยากาศแห่งการเรียนรู้คืนกลับมาสู่ความเป็นปกติ