15-05-2563

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนวิชรธรรมสาธิต

   นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดการเรียนการสอนออนไลน์ “โรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้” ท่ามกลางการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ที่โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร ว่า มาตรการการเรียนการสอนออนไลน์จะเป็นองค์ประกอบหนึ่งหากวันที่ 1 กรกฎาคม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่คลี่คลายจนไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ ซึ่งจากการติดตามสอบถามนักเรียนส่วนใหญ่อยากมาเรียนที่โรงเรียนแบบตามปกติมากกว่า เพราะจะได้รับการเติมเต็มเนื้อหาด้านวิชาการกับครูผู้สอนโดยตรงอย่างเต็มที่ ซึ่งที่โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตถือเป็นโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีความพร้อมจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ดังนั้น หากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ยังไม่พ้นวิกฤตเชื่อมั่นว่าทุกโรงเรียนมีความพร้อมอย่างเต็มที่ ส่วนโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลตนเข้าใจถึงความไม่พร้อมในการจัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ ซึ่งประเด็นนี้คิดว่าโรงเรียนเหล่านี้น่าจะจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ เนื่องจากเป็นพื้นที่ห่างไกลโรคระบาด อีกทั้งยังมีช่องการเรียนผ่านทีวีดิจิทัล 17 ช่องให้เด็กได้เรียนรู้อีกด้วย ซึ่งวันที่ 18 พฤษภาคมจะทดลองเชื่อมระบบสัญญาณการเรียนการสอนเป็นวันแรก

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า ยังมีความกังวลโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพฯ เนื่องจากโรงเรียนส่วนใหญ่มีนักเรียนจำนวนมากและมีพื้นที่แออัดหากในวันที่ 1 กรกฎาคม สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติขอให้โรงเรียนรักษามาตรการเว้นระยะห่างและปฎิบัติตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ขอชื่นชมครูทุกคนที่ตื่นตัวในการรับมือและเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามเชื่อมั่นว่าการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของกระทรวงศึกษาธิการมีความพร้อมเกือบ 100% แล้ว

   ด้านดร.จินตนา ศรีสารคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวชรธรรมสาธิต กล่าวว่า สำหรับการจัดการเรียน การสอนออนไลน์ของโรงเรียนพบนักเรียนมีความพร้อมร้อยละ 77 และนักเรียนที่ยังไม่มีความพร้อมร้อยละ 23 โดยมีการวางแผนดำเนินการเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน มีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ติดตาม และให้คำแนะนำนักเรียนรายบุคคลผ่านระบบlineกลุ่ม จัดทำคู่มือการเรียนการสอนออนไลน์

   ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์โรงเรียนได้มีการอบรมครูแกนนำ จัดเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบของโรงเรียน นอกจากนี้โรงเรียนได้เตรียมห้องสอนออนไลน์ 2 ห้องสำหรับจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 25 รายวิชา ม.2 จำนวน 24 รายวิชา และ ม.3 จำนวน 21 รายวิชา ในส่วนชั้น ม.4 จำนวน 34 รายวิชา ม.5 จำนวน 33 รายวิชา และ ม.6 จำนวน 28 รายวิชา โดยการจัดการเรียนการอสอนดังกล่าวผ่านโปรแกรม microsoft team zoom และ google meet