18-05-2563

กรมท่าอากาศยาน ขอความร่วมมือผู้โดยสารที่เดินทางด้วยอากาศยาน ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและประกาศของแต่ละจังหวัดอย่างเข้มงวดก่อนการเดินทางทุกครั้ง

   นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เปิดเผยว่า หลังจาก 4 สายการบินประกอบด้วย สายการบินนกแอร์ / สายการบินไทยแอร์เอเชีย / สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ และสายการบินไทยเวียตเจ็ท เปิดให้บริการทำการบินภายในประเทศไปยังท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมท่าอากาศยาน จำนวน 14 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมานั้น ทั้งนี้ก่อนการเดินทาง ขอให้ผู้โดยสารตรวจสอบ ประกาศ / คำสั่งจังหวัด ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง เพื่อการปฏิบัติตามประกาศของแต่ละจังหวัด ได้อย่างถูกต้อง ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อผู้โดยสารเดินทางถึงท่าอากาศยานพิษณุโลก กรณีเป็นคนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก หากพักที่บ้านต้องกักตัวพร้อมบุคคลในบ้านเป็นเวลา 14 วัน หรืออาจเลือกพัก โรงแรม ที่เข้าร่วมโครงการ Save Phisanulok (เซฟพิษณุโลก) เป็นเวลา 14 วัน กรณีคนต่างจังหวัดที่เดินทาง มาลงสนามบินพิษณุโลกและต้องการเดินทางต่อไปยังจังหวัดปลายทางขอให้เดินทางออกจากจังหวัดทันที ไม่แวะทำกิจกรรมใดๆ ภายในจังหวัดพิษณุโลก ขณะที่ ผู้โดยสารทุกคน ที่เดินทางเข้าจังหวัดบุรีรัมย์ จะต้องให้ความร่วมมือในการกักตัว 14 วัน หลังจากกักตัวจะได้รับสติ๊กเกอร์ติดบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ส่วนที่จังหวัดกระบี่ เมื่อผู้โดยสารเดินทางถึง ท่าอากาศยานกระบี่ ห้ามบุคคลภายนอกพื้นที่เข้ามาในจังหวัด เว้นแต่ ได้รับการยืนยันว่าผ่านการตรวจหาโรคโควิด-19 จากพื้นที่ต้นทาง โดยให้แสดงหลักฐานการกักตัว ครบระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หากยังไม่ผ่านการตรวจหาโรคโควิด-19 จากพื้นที่ต้นทาง หรือไม่มีเอกสารใดๆ ยืนยัน จะต้องเข้าสู่กระบวนการกักกัน ณ สถานที่กักกันตัว ที่อําเภอกําหนดไว้ ตามระยะเวลาและมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข โดยประชาชนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ตามที่ทางราชการกำหนด และที่จังหวัดตรัง เมื่อผู้โดยสารเดินทางถึง ท่าอากาศยานตรัง ต้องเป็น ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดตรัง หากเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดตรังต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน ทุกกรณีต้องมีใบรับรองแพทย์ และมีหนังสือรับรองจากท้องที่ต้นทาง และต้องกักตัว 14 วัน ในสถานที่ ที่จังหวัดกำหนด เช่นเดียวกับ จังหวัดนครพนม อนุญาตให้เฉพาะผู้โดยสารที่จะเดินทางสามารถเข้าในอาคาร ที่พักผู้โดยสารได้เท่านั้น ส่วนญาติ ผู้มารับ – ส่ง ไม่อนุญาตให้เข้าในอาคารผู้โดยสาร และห้ามไม่ให้คนต่างด้าวเข้าจังหวัดนครพนมด้วยวิธีการใดๆ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

   สำหรับจังหวัดปลายทางที่ไม่มีเงื่อนไขในการเข้า – ออก และไม่มีมาตรการปิดจังหวัด กรมท่าอากาศยาน ได้ขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารทุกคนปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดอย่างเคร่งครัด ควรตรวจสอบข้อมูลเที่ยวบินกับทางสายการบินก่อนการเดินทางทุกครั้งและต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 ตามที่ท่าอากายานกำหนดไว้เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร