19-05-2563

กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 8 ภาคีเครือข่าย เสริมกำลังศูนย์การเรียนรู้ Online สช.

   ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า จากสถานการณ์ ที่มีการระบาดของโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดปัญหาไม่สามารถจัดการเรียนการสอน แบบในชั้นเรียนปกติได้ กระทรวงศึกษาธิการ มีความห่วงใยในการจัดการศึกษา ห่วงใยในสุขภาพของผู้เรียนและผู้สอนเป็นอย่างยิ่ง หากสถานการณ์ของการระบาดของโรค COVID-19 ยังไม่ดีขึ้น ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ที่จะมาถึงในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จึงจำเป็นต้องปรับการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นแบบออนไลน์ ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาในอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ปรับจากวิธีการเรียนการสอน ในรูปแบบเดิมให้เป็นการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำการสอนผ่านเครือข่าย Internet โดยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน จึงได้มอบนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือ สช. ดำเนินการจัดตั้ง "ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช." ขึ้น เป็นการนำเสนอข้อมูลและรูปแบบความร่วมมือต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน Online ที่มาจากบริษัท สำนักพิมพ์ และสถาบันการศึกษาที่เป็นพันธมิตรของ สช. โดยมีทั้ง Platform และ Content ที่มีประโยชน์เป็นอย่างมาก โดยนอกจากจะมีการจัดการเรียนการสอนและการประมวลผลแล้ว ยังมีเทคนิคพิเศษต่าง ๆ อีกด้วย รวมไปถึงนอกจากจะมี Content ทางด้านสาระวิชาการแล้ว จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับดนตรีอีกด้วย ซึ่งนับเป็นการเติมเต็มเสริมทักษะการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทั้ง Hard Skill (ฮาร์ทสกิล) และ Soft Skill (ซอฟท์สกิล) ถือเป็นความร่วมมือที่ "แม้โรงเรียนจะหยุด แต่ความรู้ไม่หยุด" ก่อนหน้านี้ สช. ได้มีการเปิดตัว "ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช." ในสาระวิชาต่าง ๆ ที่คลอบคลุม ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา อีกทั้งยังมีการพัฒนาครูผู้สอน มีการประเมินผล มีข้อสอบ Pre-test/Post-test (พรีเทส/โพสท์เทส) อีกทั้งมีการติวข้อสอบ O-NET ฟรี เมื่อพบว่าผลคะแนนสอบ O-NET ด้านภาษาไทยของนักเรียน- ได้น้อย ที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาเอกชนก็ยินดีจะเพิ่มสาระรายวิชาภาษาไทยเพิ่มเติมให้ แสดงให้เห็นว่าในภาวะวิกฤต COVID-19 ถือเป็นโอกาสดีที่นักเรียน นักศึกษา โรงเรียน คุณครู และผู้ปกครอง จะได้เข้าถึงและได้รู้ว่าการจัดการเรียนในลักษณะออนไลน์ที่มีข้อวิตกกังวลกับการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ สามารถคลายความหนักใจได้เพราะมีหลักสูตรออนไลน์ของ สช. ครบถ้วนครอบคลุม และมีความหลากหลายให้เลือกตามความประสงค์ ในรูปแบบของ Shopping Listผู้เข้ารับการอบรมสามารถเห็นผู้ให้การสนับสนุนทั้งหมดว่ามีสาระการเรียนรู้ มีสิ่งที่เกี่ยวข้อง มีประโยชน์ มี Platform มีหลักสูตร วิชาอะไร อย่างไรบ้าง

   ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ และ สช. มั่นใจว่าได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างรอบคอบและครอบคลุม ซึ่งที่ผ่านมาเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ดำเนินการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีอีกหลายโรงเรียนที่ได้แสดงความจำนงขอเข้าร่วมสนับสนุนขอแสดงความชื่นชมยินดี และลำดับต่อไป จะมีการรวบรวมพันธมิตรของ สช. ทั้งหมดทำ MOU บันทึกข้อตกลงในการให้ความร่วมมือกัน อย่างเป็นรูปธรรม

   สำหรับการจัดตั้งศูนย์ "ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช." โดยมีพันธมิตรเข้าร่วมแชร์เนื้อหาการเรียนในหลักสูตรต่าง ๆ ที่หลายหลาย และมีแนวโน้มที่ จะมีหน่วยงาน และโรงเรียนต่าง ๆ จะมาเข้าร่วม "ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช." อีกหลายแห่ง โดยในครั้งนี้ได้มีหน่วยงานภาคเอกชนที่มีความสนใจ เข้าร่วม "ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช." เพิ่มอีก 7 แห่ง ซึ่งได้มานำเสนอ เนื้อหา รวมไปถึงช่องทางการเรียนการสอน Online กับ สช. โดยหน่วยงานพันธมิตรเหล่านี้ จะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ "ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช." ผู้สนใจสามารถเข้าชมเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช. ได้ 2 ช่องทาง คือ ใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน www.opec.go.th เลือกหัวข้อ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช. หรือใช้บริการได้ที่หน้าเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช. โดยตรง จากนั้นเลือกโรงเรียนต้นทางที่ให้บริการ กรอกข้อมูลพื้นฐานตามที่ระบบร้องขอ จึงสามารถ เริ่มการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้ทันที โดยโรงเรียนเอกชนสามารถใช้ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนแบบปกติได้ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจะดำเนินการรวบรวมข้อมูลผู้เข้าเรียนเพื่อติดตามและประเมินผลในลำดับต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2282 1000